O Ježcích

Do třídy Ježků přicházejí děti z Medvědů, někdy i z Myšek. Může nastoupit i dítě nové nebo dítě ze třídy zřízené dle § 16, odst.9. Tato třída inkluduje  vyšší počet dětí s potřebou podpůrných opatření. Pracují zde dvě paní učitelky a souběžně asistent pedagoga. Snažíme se zajistit souběžně přítomnost všech pedagogických pracovníků v době pobytu venku a oběda. Protože v letošním školním roce máme hodně dětí předškolních, tak i zde bude polovina dětí předškoláků. Výchovně vzdělávací práce tomu je samozřejmě přizpůsobena.  Práce v této třídě je náročná, protože bývají mezi dětmi velké rozdíly. Z tohoto důvodu klademe zvýšený důraz na individuální práci. V ježcích celoročně probíhá projekt “CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM”.
Pro předškolní děti je také zařazována pravidelná ranní dvacetiminutovka. Ranní dvacetiminutovku  využíváme k intenzivní přípravě na školní docházku. Pracujeme individuálně a v malých skupinách,rozvíjíme hrubou motoriku, jemnou motoriku, grafomotoriku, zrakové a sluchové vnímání a paměť. Dále řečové dovednosti, předmatematické představy a další dovednosti potřebné pro úspěšný vstup na základní školu. Pro tuto činnost jsou multidisciplinárním týmem MŠ vypracovány týdenní/14denní programy, které na sebe logicky navazují.  Jde o náš nový  školkový projekt.

Personální obsazení:
Mgr.Klára KAUTSKÁ – učitelka
Marie KRHOUNOVÁ – učitelka
Mgr. Marie NOVÁ – – učitelka
Petra IBRJAMOVÁ – asistent pedagoga