MŠ DUHA
Mateřská školaDUHA

respekt – tolerance – jedinečnost

Na cestě k inkluzi propojujeme světy dětí zdravých a znevýhodněných. Každé dítě je u nás vítáno.

Přejeme Vám všem klidné a rozjásané léto. Ve čtvrtek 1. září se na Vás budeme těšit.

Desatero pro učitele

Desatero pro učitele (pedagogické pracovníky)

1) Děti a žáci s odlišným mateřským jazykem (OMJ) jsou stejně nadané, jako jejich česky mluvící spolužáci. Přistupujte k nim proto s pochopením pro jejich schopnosti a dovednosti.

2) Pomozte žákům s OMJ překonat jazykovou bariéru. Intenzivní výuka češtiny jako druhého jazyka zkracuje dobu, po kterou tito žáci potřebují větší míru podpory.

3) Seznamte se s principy výuky češtiny jako druhého jazyka na webovém portálu www.inkluzivniskola.cz a tyto principy využívejte v praxi. Ke stažení máte k dispozici množství připravených materiálů a odkazů na existující učebnice a zdroje.

4) Vytvořte žákům s OMJ plán pedagogické podpory nebo individuální vzdělávací plán, který pomůže sledovat a vyhodnocovat jejich pokrok a upravovat vzdělávací cíle. Na naplňování plánu spolupracujte s ostatními učiteli.

5) Hodnocení žáků s OMJ, kteří nerozumí, jazyku se obvykle vnímá jako problematické. V této souvislosti je možné využít ustanovení vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, a to §15 odst. 6., který uvádí, že při hodnocení žáků cizinců, kteří plní v České republice povinnou školní docházku, se úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost podle odstavců 2 a 4 této vyhlášky, která ovlivňuje jejich výkon. Při hodnocení těchto žáků v jakémkoliv předmětu je tedy nutné přihlížet i k úrovni jejich jazyka. Využívejte proto možnost slovního hodnocení. U žáků s OMJ hodnoťte reálně dosažený pokrok a úsilí.

6) Nebojte se vytvářet vlastní pracovní materiály odpovídající aktuálním potřebám žáků s OMJ.

7) Vytvářejte situace, při kterých budou moci žáci s OMJ aktivně uplatňovat nová slova, která se naučili.

8) Využívejte výukové materiály a tipy k výuce v jednotlivých předmětech, které jsou volně ke stažení na www.inkluzivniskola.cz

9) Svým příkladem napomáhejte vytvářet pozitivní klima třídy. Připravte třídu na příchod žáka, který neumí česky. Najděte mu na přechodnou dobu tzv. patrona z řad spolužáků. Posilujte podporující prostředí.

10) Nebojte si říci o podporu. Neváhejte se obrátit s dotazem např. na kolegy, kteří podobnou situaci řešili v minulosti, odborné pracovníky neziskových organizací.

MŠ DUHA

O naší škole

Naše snažení směřuje k tomu, aby děti, které mateřskou školu opouštějí, byly osobnosti pokud možno jedinečné, vzhledem ke svému věku a individuálním možnostem co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, s vlastním rozumem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat. Chceme, aby z nich byli jedinci na své úrovni přizpůsobiví, odvážní a také zodpovědní, ochotní nejen přijímat, ale také dávat, schopní se dále rozvíjet, učit se všemu, co budou v životě potřebovat a aktivně čelit problémům, které život přináší.