Plnění informační povinnosti v souvislosti se samotestováním dětí a GDPR

V souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021, Č. j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN MZDRX01FDQ4R bude docházet ke zpracovávání osobních údajů dětí a zaměstnanců, a to údajů o tom, zda má dítě, (zaměstnanec) přítomny antigeny viru SARS-CoV-2 či nikoliv.

Tyto údaje budou zpracovávány na základě plnění právní povinnosti ve smyslu Čl. 6 písm. odst. 1 písm. B) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (nařízení GDPR).

Data budou využívána výhradně za účelem testování, budou omezena na minimum požadovaných údajů a budou smazána ihned poté, co pomine účel jejich zpracování. Maximální doba uchování jsou 3 roky. Osobní údaje budou zabezpečeny v souladu s interními předpisy školy.

Více informací Vám poskytne pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lucie Kolářová
Tel.: +420 257 000 844
Email: poverenec@praha5.cz

A JAK TESTOVÁNÍ V DALŠÍCH DNECH….

Vážení rodiče, milé děti,
musím všem poděkovat za perfektní spolupráci při samoodběrech a děti navíc pochválit, že jsou opravdu moc šikovné. Mám obrovskou radost, že vše proběhlo snad rychle a pro Vás bez zbytečného stresu a spěchu. Rychleji to opravdu nešlo.
Testovací  místo je stabilně v ložnici Myšek – vchodem ze zahrady, v pondělí a čtvrtek od 7,00.
Pokud děti přivedete mimo testovací dny (mimo pondělí, čtvrtek), jsou samoodběry prováděny pouze od 7,30 – 8,00. Delší časový úsek nelze personálně zvládnout, v dalších  SOS případech je nutná předem osobní domluva s ředitelkou, aby jsme vše včas zajistili.
Samoodběry pro děti a zaměstnance jsou povinné 2x týdně (mimo zákonných výjimek).
Moc děkuji, krásný den

PRVNÍ INFORMACE K OTEVÍRÁNÍ ŠKOL

Vážení rodiče,
dnes jsme obdrželi informace k otevírání škol. Nyní musíme všechno zpracovat. Tuto informaci berte jako úvodní.
– otevření MŠ v pondělí 12. 4. 2021
– provoz od 7,00 – 17,00
– nastupují předškolní děti, nově děti ze speciálních tříd a děti rodičů IZS:
Do MŠ mohou přijít i děti rodičů:
zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
zaměstnanci bezpečnostních sborů,
příslušníci ozbrojených sil,
zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Pokud někdo do skupiny IZS patří a není předškolní nebo ze speciálních tříd, prosím IHNED o informaci, pokud budete chtít nastoupit.
– počet dětí ve třídách – max 15 dětí, třídy musí být po celou dobu homogenní, nesmí se spojovat
– rozdělení dětí do tříd – přijde Vám nejpozději v sobotu – zpracováváme
– každý musí absolvovat před vstupem do budovy 2x týdně antigenní testy z přední části nosu (zajišťují rodiče pod dohledem zaměstnance) – místo určené km odběrům upřesníme
– rodiče nevstupují do budovy, dítě bude předáváno u vstupu zaměstnanci, který má službu (ráno, v poledne i odpoledne)
– prosíme textilní tašku k odnášení věcí odpoledne domů – podepište
Kdyby jste měli jakýkoli dotaz, volejte, pište
Informace k provozu škol od 12.4.2021
Kontrolní seznam příznaků COVID-19
MO – testování dětí
MO ochrana dýchacích cest
MO -provoz ve školách
https://testovani.edu.cz/
https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

 

1.fáze otevírání škol


Vážení rodiče,

přesný termín otevření škol zatím je pouze naznačován, ale obdrželi jsme harmonogram otevírání škol v první fázi. Podívejte se:
1.fáze otevírání škol – přehled
Nyní vše zpracováváme a promýšlíme organizaci. Další informace očekávejte v příštím týdnu přes aplikaci LYFLE, popř. se budeme dotazovat osobně.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Zápis do naší mateřské škola proběhne letos ve dnech:
pondělí 3. 5. 2021   8,00 – 17,00 (polední pauza 12,00 – 13,00)
úterý  4. 5. 2021   8,00 – 12,00
Žádost si vygenerujete elektronicky od 1. 4. 2021  https://zapisdoms-praha5.praha.eu/
Dále ji vytisknete spolu s dalšími formuláři, vyplníte, necháte potvrdit pediatrem, že je dítě zdrávo, schopno přijetí do MŠ a řádně očkováno (nemusí být u dětí povinně předškolních).
POZOR – Informace budou postupně upřesňovány v souladu epidemickou situací
Způsob odevzdávání  Žádostí  a co s sebou:    Zápis do MŠ
Zápis do MŠ 2021 plakát

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ ČERVENEC – SRPEN 2021

V době letních prázdnin bude naše mateřská škola otevřena v termínu uvedeném níže v tabulce. Prosím, promyslete si docházku svého dítěte v době letních prázdnin do naší MŠ a případně do jiných náhradních školek. Pokud bude i nadále trvat špatná epidemická situace, budeme Vás žádat o sdělení docházky do konkrétních mateřských škol elektronicky. Následně – během května – obdržíte přihlášky k prázdninovému provozu s termíny, kdy máte přijít uhradit školné stravné přímo do konkrétních prázdninových MŠ.
Prázdninový provoz 2021          letáček + termíny plateb
Usnesení RMČ – prázdninový provoz 2021

Výše školného za březen 2021

Vážení rodiče,
výše školného za měsíc březen 2021 bude upravena zpětně v závislosti na skutečné délce uzavření MŠ. Takto bylo učiněno i v únoru. Vzniklé přeplatky budou vyrovnány v červnu 2021 a zaslány zpět na vaše bankovní účty.

Zahájení distančního vzdělávání

Vážení rodiče,

       dnes jsem vám zaslala na vaše emaily všechny pokyny k zahájení distančního vzdělávání v naší mateřské škole. V úterý 9.3. očekávejte první zprávy od třídních učitelek a dále se řiďte Školním manuálem k distančnímu vzdělávání a pokyny od učitelek. Doufám, že vám alespoň trošku odlehčíme v době pro vás a nás nelehké. Pozdravujte ode mě děti a vám přeji hodně sil.