Informace o stanovení úplaty

Informace o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole ve školním roce 2017/2018  a o podmínkách splatnosti úplaty

Obsah :
Čl. 1    Úvodní ustanovení
Čl. 2    Plátci
Čl. 3    Měsíční výše úplaty
Čl. 4    Výše úplaty v období omezení nebo přerušení provozu
Čl. 5    Osvobození od úplaty
Čl. 6    Podmínky splatnosti úplaty
Čl. 7     Závěrečná ustanovení

Příloha č.1: Výpočet úplaty za předškolní vzdělávání

Zákonné normy:

Mateřská škola, jako právnická osoba zřízená obcí, se ve věcech úplaty za předškolní vzdělávání řídí zejména zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a prováděcím předpisem ke školskému zákonu – vyhláškou č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění.

 • 123, odst.2 a odst. 4, školského zákona
 • 6 vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. V souladu s ustanoveními vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů je povinna ředitelka mateřské školy stanovit měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání dětí v mateřské škole a výši této úplaty v období omezení nebo přerušení provozu mateřské školy a zveřejnit je na přístupném místě ve škole. Výši úplaty stanoví ředitelka mateřské školy vždy na období školního roku a zveřejní ji na informační tabuli mateřské školy nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku. V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí ředitelka mateřské školy stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí dítěte.
 2. Úplata za předškolní vzdělávání je úplatou měsíční.
 3. Úplata za předškolní vzdělávání se stanovuje na období školního roku
 4. Nejvyšší možná úplata vychází ze skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů na dítě v kalendářním roce předcházejícímu roku, v němž se úplata stanoví. Je stanovena jako 50% průměrných měsíčních neinvestičních nákladů právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v uplynulém kalendářním roce. Počtem dětí rozhodným pro určení nejvyšší možné úplaty je počet dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání.

Z tohoto důvodu předkládáme zákonným zástupcům základní informace z této oblasti pro školní rok 2017/2018 a zároveň je informujeme o možnosti snížení úplaty nebo osvobození od úplaty a o podmínkách splatnosti úplaty.

Čl. 2
Plátci

 1. Úplatu za předškolní vzdělávání hradí zákonný zástupce dítěte přijatého do mateřské školy.
 2. Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

 Čl. 3
Měsíční výše úplaty

 1. Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte ve třídě s celodenním provozem činí ve školním roce 2017/2018 936,-Kč za příslušný kalendářní měsíc.
 2. Snížení úplaty se řídí 6 odst. 3, 4, 5, 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb. O snížení úplaty mohou žádat zákonní zástupci dítěte v těchto případech:
 3. a) Dítě, které se v souladu s 34 odst. 10 školského zákona nezapočítává do počtu dětí v mateřské škole pro účely posouzení souladu nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení, stanoví výši úplaty ředitelka mateřské školy nejvýše 2/3 výše úplaty stanovené pro příslušný provoz. Snížená úplata je stanovena  na částku 624 Kč

 Čl. 4
Výše úplaty v období omezení nebo přerušení provozu

 1. Pokud bude přerušen provoz v měsíci červenci i srpnu od 01.07.2018  – 31.08.2018, měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte bude činit:
  ve třídách s celodenním provozem 0 Kč
  u dětí, které se nezapočítávají počtu dětí v MŠ 0 Kč.
 2. V případě částečného přerušení provozu v některé části měsíce, se bude měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání krátit v poměru odpovídajícímu počtu vyučovacích  dnů přerušení provozu vůči celkovému počtu vyučovacích dnů a příslušném měsíci
 3. V případě přerušení nebo omezení provozu mateřské školy ze závažných důvodů v jiných kalendářních měsících než je červenec nebo srpen, které přesáhne 5 vyučovacích dnů, se úplata stanovená plátci podle čl. 3  za příslušné  kalendářní měsíce bude krátit v poměru odpovídajícímu počtu vyučovacích dnů přerušení provozu vůči celkovému počtu vyučovacích dnů v příslušném kalendářním měsíci. Takto stanovenou výši úplaty zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě v mateřské škole – v hale, na www stránkách mateřské školy skolkaduha.cz  a v mobilní aplikaci www.tady-a-ted.cz , neprodleně po rozhodnutí o přerušení nebo omezení provozu.

Termín prázdninového provozu bude zákonným zástupcům oznámen 2 měsíce před uzavřením MŠ.

Čl. 5
Osvobození od úplaty

 1. Osvobozen od úplaty je:
 • zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi 1
 • zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči 2
 • rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči 2 z důvodu péče o nezaopatřené dítě
 • fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče 3 

  Nárok na osvobození od úplaty prokáže plátce předložením originálu písemného oznámení nebo rozhodnutí příslušného úřadu práce o přiznání dávky, příspěvku nebo o přiznání dávky pěstounské péče. Zároveň předloží Žádost o osvobození od úplaty ředitelce mateřské školy, která v řádném termínu rozhodne.Pokud ředitelka mateřské školy žádosti pro její neoprávněnost nevyhoví, bude zákonný zástupce povinen uhradit úplatu za kalendářní měsíc. 

Čl. 6
Podmínky splatnosti úplaty

 1. Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 10 tého dne v aktuálním měsíci.
 2. Ředitelka školy může s plátcem ze závažných důvodů dohodnout jinou splatnost úplaty.
 3. Plátce uhradí úplatu bezhotovostním převodem na určený bankovní účet mateřské škol nebo zaplatí v hotovosti v pokladně mateřské školy v předem stanovených termínech.
 4. Splatnost úplaty se řídí § 6 odst. 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb., v platném znění. Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle § 35 odst. 1d zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

Čl.7
Závěrečná ustanovení

Tato informace nabývá platnosti dnem 01.09.2017                      

Platnost trvá do 31.08.2018                                                                

Praha 1.6.2017

 

Mgr.Ludmila Mašková
ředitelka školy

 

Přehled výše úplaty:

 1. Celodenní docházka ………………………………………….. 936 Kč
 2. Docházka „dalšího dítěte“ ……………………………………. 624 Kč
 3. Úplata při omezení, přerušení provozu ( červenec, srpen) …… 0 Kč
 4. Úplata při částečném omezení provozu ( červenec, srpen) …… Čl.4, odst.2
 5. Vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni,
  kdy dítě dosáhlo pátého roku až po vstup do ZŠ  …. …..….     0 Kč
 6. Osvobození od úplaty …………………………………………… Čl.5,odst.1

 

Příloha č.1

Výpočet pro stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2017 /2018

1) Výše neinvestičních výdajů za předcházející kalendářní rok / 2016/

2) Děleno průměrným počtem dětí

3) Děleno počtem 12 měsíců v roce

4) Děleno 2 – tj. 50% skutečných průměrných neinvestičních výdajů na dítě
v uplynulém kalendářním roce – tato výše nesmí být překročena.

VZOREC:       1)   2)  :  3) :  :  4)  :   5)    =

1) 3.214.373,60
2) :           143
  22.478,13
4) :       12
  1.873,17
5) :  2
  936,58 Kč
             50 % 936,58 Kč

Pro školní rok 2017/2018  je stanovena výše úplaty za předškolní vzdělávání ve výši 936 Kč měsíčně   a v souladu s Informací č.41/2017 č.j. ŘMŠ/120/2017