Informace o zpracování osobních údajů dítěte

Informace o zpracování osobních údajů dětí
Informace zákonným zástupcům o zpracování osobních údajů jejich dětí
podle § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, v platném znění

  • Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány pro účely zápisu dítěte do školy a vydání rozhodnutí o přijetí/ nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, k zajištění předškolního vzdělávání dítěte a vedení povinné dokumentace MŠ. Případné jiné využití předaných osobních údajů bude podmíněno prokazatelným souhlasem zákonných zástupců dětí.
  • Zákonní zástupci dětí jsou podle § 22 odst. 3 písm. e) školského zákona povinni sdělit škole údaje uvedené v § 28 odst. 2 tohoto zákona a další údaje, které jsou podstatné pro průběh předškolního vzdělávání nebo bezpečnost jejich dítěte ve škole a změny v těchto údajích.
  • Osobní údaje dětí budou u školy zpracovávány v elektronické formě školní matriky v aplikaci Matrika MŠ a v listinné podobě v dokumentaci dětí.
  • Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání probíhá elektronicky v aplikac propojené se zovatelem MČ Praha 5.
  • Škola poskytne nezbytné osobní údaje dětí pouze osobám, které svůj nárok prokáží oprávněním stanoveným školským nebo jiným zvláštním zákonem (např. orgány sociálně-právní ochrany dětí); jiným osobám pouze se souhlasem zákonných zástupců dětí.
  • Po ukončení předškolního vzdělávání ve škole budou osobní údaje dětí uchovány z důvodu archivace po dobu stanovenou skartačním plánem školy.
  • Zákonní zástupci dětí mají právo na informace o nakládání s osobními údaji jejich dítěte u školy (§ 12 zákona č. 101/2000 Sb.).
  • Pokud zákonní zástupci zjistí, nebo se domnívají, že při zpracování osobních údajů jejich dětí došlo školou k porušení povinností, mají právo požádat školu o vysvětlení, resp. nápravu formou blokace, likvidace či opravy osobních údajů jejich dítěte (§ 21 zákona č. 101/2000 Sb.).
  • Svá práva podle odst. 6) a 7) mohou zákonní zástupci dětí uplatňovat u ředitelky školy.