Informační leták – jak a co

  Informační leták k prázdninovému provozu 2018.

Vážení rodiče,
o prázdninách v době od 23.července do 3.srpna  2018 bude Vaše dítě navštěvovat naši mateřskou školu. Jakékoliv informace můžete získat prostřednictvím údajů uvedených na webových stránkách mateřské školy. Docházka dětí v době prázdnin je určena pouze pro výjimečné případy, např. pokud zaměstnaní rodiče nemohou v této době čerpat dovolenou. Žádám Vás, abyste se s případnými problémy a dotazy obraceli přímo na ředitelku školy.

Platby: stravné i školné je zaplaceno předem.

 • Školné: 468 Kč   – paušální částka bez ohledu na počet dní přítomnosti. Úplata za již přihlášené dítě je nevratná. Děti, které odcházejí k 1.9.2018 do základní školy jsou od úplaty osvobozeny.
  Stravné:  35 Kč/den   děti 7leté  38 Kč/den  –  v případě nevyčerpaného stravného Vám bude přeplatek převeden na bankovní účet, který jste uvedli v přihlášce.

  Podmínky přijetí :

 • děti zaměstnaných rodičů
 • úhrada plateb v termínu, pokud poplatky nebudou uhrazeny v řádném termínu, nemůže být dítě k prázdninovému provozu přijato

Provozní záležitosti mateřské školy :

 • Mateřská škola je otevřena od 6.30 do 17.00 hod.
 • Rodiče předávají dítě vždy učitelce ve třídě ( nebo na zahradě).
 • Do 7,30 se děti schází ve třídě Ježků, pak se rozcházejí do jednotlivých tříd.
 • Děti jsou při odchodu předávány pouze rodičům nebo jejich zákonným zástupcům, popř. jimi zmocněné osobě (viz „Zmocnění k odvádění dítěte a pro předávání jiným pověřeným osobám“).
 • Nepřítomnost dítěte je třeba nahlásit do 8.00 hod. telefonicky. Při pozdějších omluvách bude stravné účtováno. Předem známou nepřítomnost zapište do sešitu omluv v šatně.
 • Odchod dětí domů probíhá v době od 12.15 do 13,00 hod. v poledne, 14.30 do 17.00 hod. odpoledne.
 • Do mateřské školy přivádějí rodiče děti zdravé. Onemocní-li dítě během pobytu v mateřské škole, učitelka oznámí tuto skutečnost rodičům a ti jsou povinni si dítě vyzvednout. V mateřské škole nepodáváme dětem žádné léky. Při styku dítěte s osobou s infekčním onemocněním jsou rodiče povinni tuto skutečnost nahlásit v mateřské škole.

Co Vaše dítě potřebuje :

Vzhledem ke zkušenostem, které máte ze svých školiček, ponecháváme na Vašem uvážení výběr oblečení. Prosíme pouze:

 • Bezpečné přezůvky !!!!!
 • Všechny věci i obuv je třeba řádně a čitelně podepsat !!!!! Soustředí se v této době u nás děti ze všech školek oblasti Košíř, Smíchova, Jinonic a Motola, tak si to asi dokážete představit ☺.
 • Oblékejte dítě přiměřeně s přihlédnutím k počasí ( klobouček proti slunci, sluneční brýle, ochranný opalovací krém ). Nezapomeňte na náhradní oblečení.

Všechny seznamy ( jméno a příjmení dítěte) budou vyvěšeny na hlavním vchodu, na jednotlivých vchodech budou vyvěšeny seznamy ( jméno a příjmení dítěte) již do konkrétní třídy. Budeme se snažit soustředit děti z jednotlivých školek do stejné třídy.

Na dobrou spolupráci s Vámi a prázdninový pobyt s Vašimi dětmi se těší kolektiv mateřské školy.

Ředitelka školy:   Mgr.Ludmila Mašková               602 859 251
Zástupce řed.:      Mgr.Jana Vlachová                       603  174  701
Vedoucí ŠJ:             Hana Splavcová                            257 21 81 79,  608 859 212
Omluvy dětí – telefony do jednotlivých tříd:  
MYŠKY:         605 278 991        
MEDVĚDI:   603 561278          
JEŽCI:            608 859 254      
SOVY:            603 996 876
KRTCI:           731 944 873             
ZAJÍCI:         605 802 025       
ŽABKY:        605 539 863