Jaké osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje se mohou ve škole zpracovávat pouze:
– na základě právního předpisu nebo
– na základě informovaného souhlasu zákonných zástupců dětí

Ředitelka školy důsledně zakazuje předávání osobních údajů dětí třetím osobám soukromého práva (nabídky pomůcek, knih, aktivit pro děti).

Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona
školní matrika
doklady o přijímání dětí  k předškolnímu vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování
třídní kniha
záznamy z pedagogických rad
kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, popřípadě lékařské posudky.

Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů
 podněty pro jednání OSPOD, přestupkové komise
podklady dětí pro vyšetření v PPP, SPC
hlášení trestných činů, neomluvená absence
údaje o zdravotní způsobilosti dítěte na zotavovacích akcích
samotestování – zda jsou přítomny antigeny viru SARS-CoV-2 či nikoliv

Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu
Všechny další údaje, které jsou nezbytné pro komunikaci se zákonnými zástupci. Tyto údaje se snažíme minimalizovat. Informovaný souhlas je platný po celou dobu docházky dítěte do naší mateřské školy, po ukončení docházky bude ihned řádně skartován. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.

Zabezpečení osobních údajů
Škola má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů: uložení dokumentů podle spisového a skartačního řádu – uzamykatelné skříně a stoly.

Osobní údaje zpracovávané na základě Školského zákona o dětech – pro potřeby školní matriky:
(bez informovaného souhlasu)

Jméno a příjmení
Datum a místo narození
Trvalý pobyt
Rodné číslo
Státní občanství
Zahájení, průběh  a ukončení vzdělávání
Vyučovací jazyk
Údaje o znevýhodnění dle § 16, odst.9
Podpůrná opatření
Zdravotní způsobilost

Osobní údaje zpracovávané na základě Školského zákona o zákonných zástupcích – pro potřeby školní matriky a pro nezbytný kontakt se zákonnými zástupci  (bez informovaného souhlasu):

Jméno a příjmení
Trvalý pobyt
Doručovací adresa
Telefonické spojení