Kritéria pro přijetí

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 

 Na základě ustanovení §2, odst.1, písm.a), § 34, §165, odst.2, písm.b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění s ohledem na „Doporučení veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání“ sp.zn.166/2010/DIS/JŠK ze dne 8.12.2010 v souladu se zákonem 198/2009Sb., (antidiskriminační zákon), při dodržení  § 18 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění a ve smyslu čl.2, odst.2 Listiny základních lidských práv, se zohledněním koncepce školské politiky městské části Praha 5

stanovuje ředitelka Mateřské školy se speciálními třídami DUHA Praha 5 – Košíře, Trojdílná 1117 Mgr.Ludmila Mašková následující kritéria a bodový systém, podle nichž bude postupovat při rozhodování v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Děti, které k 31.08.2017 dovrší šesti let – děti předškolní, popř. již mají schválený odklad školní docházky (školský zákon §34, odst.4, § 179, odst.2, v platném znění) – děti jsou přijaty ze zákona.

Ostatní děti podle kritérií a bodového systému uvedeného níže.

Do mateřské školy budou přijímány děti narozené do 31. 8. 2015. Děti mladší budou přijímány v případě volné kapacity v mateřských školách, které mají zajištěné podmínky pro vzdělávání mladších dětí

Bodový systém
1. Věková skupina (počítáno k 31. 8. 2018)

 • děti narozené do 31. 8. 2012 a dříve:  340 bodů
 • děti narozené do 31. 8. 2013:  320 bodů
 • děti narozené do 31. 8. 2014:  300 bodů
 • děti narozené do 31. 8. 2015:  280 bodů
 • děti narozené do 31. 8. 2016:  120 bodů
 • děti narozené do 31. 8. 2017:      0 bodů

  2. Trvalý pobyt dítěte

  • spádový obvod MŠ:  340 bodů
  • mimo spádový obvod na území MČ Praha 5:  260 bodů
  • mimo území MČ Prahy 5:     0 bod  

   3. Den věku dítěte v roce 
  • za každý den věku dítěte po druhých narozeninách: za každý den k 31. 8. 2018: 0,02 bodu 


   V případě rovnosti bodů rozhoduje o přijetí losování za přítomnosti ředitele/ky školy, zástupce spolku rodičů (pokud na škole organizace působí) a zástupce zřizovatele.

Tato kritéria slouží ke stanovení pořadí přijetí dětí do mateřských škol pro školní rok 2018/2019. Skutečnosti uvedené v žádosti je třeba doložit.

Trvalý pobyt dítěte
Kritérium bude muset být doloženo občanským průkazem dítěte nebo originálem potvrzení z evidence obyvatelstva. Místo trvalého pobytu dítěte se vždy posuzuje ke dni podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. V případě cizinců je trvalý pobyt místem pobytu, který je nutno doložit oprávněním k pobytu na území ČR.

Závažná individuální situace dítěte (není bodově hodnoceno)
Závažná individuální situace dítěte, kterou zákonný zástupce prokáže řediteli MŠ. Situaci dítěte posoudí ředitel MŠ v rámci správního řízení.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Přijmout k předškolnímu vzdělávání lze v souladu s ustanovením § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon”) a ustanovením § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním dle českého očkovacího kalendáře, má doklad, že je proti nákaze imunní, vzhledem ke kontraindikaci má stanoven individuální očkovací kalendář nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (mimo dětí, které zahájí povinné předškolní vzdělávání). 

V souladu se školským zákonem rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy a o případném stanovení zkušebního pobytu dítěte ředitel(ka) mateřské školy. V individuálních případech hodných zvláštního zřetele (např. závažná individuální situace dítěte) může ředitel(ka) mateřské školy rozhodnout o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bez ohledu na celkový počet bodů, které dítě v rámci zápisu na základě jednotlivých kritérií získalo. Za případ hodný zvláštního zřetele lze považovat nepříznivou sociální nebo zdravotní situaci rodiny, pěstounskou péči apod.

Další podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

■  V případě přijímání dítěte s potřebou podpůrných opatření je nutné doporučení školského poradenského zařízení a ošetřujícího lékaře.

■  Při přijímání dětí  k individuální či skupinové integraci je brán zřetel na snížené počty dětí v běžných  třídách a ve třídách zřízených dle §16, odst.9 školského zákona v platném znění.

■  Pro přijímací řízení na školní rok 2018/2019 je stanoven celkový počet volných míst v běžných třídách, z toho počet volných míst k individuální integraci a počet míst ve třídách zřízených dle §16, odst.9 školského zákona v platném znění.

 Na základě podaných žádostí bude při uplatnění daných podmínek a Kritérií stanoveno na základě bodového ohodnocení pořadí žadatelů, které bude uveřejněno na www.skolkaduha.cz  a na úřední desce MŠ.    

Účinnost: od 31.3.2018

Mgr.Ludmila Mašková
ředitelka školy