Nadrámeček – co se naučíme

Název kroužku: „ Nadrámeček“  aneb malý Amos…
Kroužek vede: Martina Skleničková , Monika Kubásková

Četnost: 1 x týdně /45 minut
Cena: 950,- Kč (v ceně je zahrnut veškerý studijní materiál)
Náplň kroužku: rozvoj osobnostních dovedností potřebných pro úspěšný vstup do školy

Připravily jsme kroužek pro děti, které půjdou v září do školy.  Obsahem budou činnosti   nad rámec (Nadrámeček) běžných výchovně vzdělávacích činností dětí v předškolním věku. Zaměříme se na aktuální potřeby a rozvoj individuálních potřeb každého dítěte. Budeme postupovat důsledně od elementárních dovedností ke složitějším klíčovým kompetencím. Jejich úspěšné zvládnutí usnadní dítěti start do základní školy.

Na co se zaměřujeme:

  1. Hrubá motorika, jemná motorika, grafomotorika (špetkový úchop, postavení ruky při psaní, uvolnění ruky, vizuomotorické koordinace …..)
  2. Zrakové vnímání ( zraková paměť, pravidelný posun očí po řádku,….)
  3. Předmatematické dovednosti ( první, poslední, před, za, posloupnost času a matematická řada….)
  4. Kritické myšlení, řeč ( výslovnost, slovní zásoba,práce s textem, samostatné uvažování, rozvoj verbálních dovedností každého dítěte…. )
  5. Sluchová percepce (diskriminace hlásek ve slovech, iniciační finální hláska,…)
  6. Rozvoj sociálních dovedností (radost z úspěchu, pozitivní sebepojetí a hodnocení každého jedince, rozvoj pozitivní vnitřní motivace,kreativita)
  7. Veškerá naše činnost bude probíhat na základě prožitkové a projektové metody

Kontakty:
Martina Skleničková  723 461 537 (logopedie)