O Zajících

Třída Zajíčků  je zřízena dle §16, odst.9 pro děti s kombinovanými vadami. Počet dětí ve třídě je v současné době 11. Vedle dvou učitelek  zde výchovně vzdělávací činnost zajišťují i dva asistenti pedagoga.  Třída je věkově smíšená, těžiště práce stojí na individualitě a na práci ve dvou pracovních blocích. Činnosti vychází  ze Školního vzdělávacího programu, Individuálních vzdělávacích plánů jednotlivých dětí, Rámcového vzdělávacího programu a Třídního vzdělávacího programu a Projektů MŠ. Děti z této třídy se účastní všech společných činností MŠ, inkluze probíhá postupně a nenásilnou formou. Souběžně jsou všichni pedagogičtí pracovníci v době cvičení, svačiny, řízených činností, pobytu venku a oběda.

Personální obsazení:
Alena UZLOVÁ – učitelka
Bc. Veronika ADAMCOVÁ  – učitelka
Renata CHYTILOVÁ – asistent pedagoga
Lucie RYSOVÁ – asistent pedagoga, částečně i Žába