OP PPR

 

Název projektu: Multikulturní šablony pro MŠ DUHA
Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001161
Operační program: Operační program Praha – pól růstu
Prioritní osa OP PPR: Prioritní osa 4: Vzdělávání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl OP PPR: 4.2. Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Výzva:  číslo 20 – Inkluze a multikulturní vzdělávání
Datum zahájení realizace:  1. 11. 2018 – 30. 11.2019
Datum ukončení realizace:  31. 05. 2020
Výše schválené dotace:   713.186 Kč

V rámci OP PPR využíváme získané finanční prostředky na:
– Personální podporu dvojjazyčného asistenta pedagoga
– Zahraniční stáže pedagogů
– Komunitně osvětové setkání
– Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách

Banner OP PPR