OP PPR

Název projektu: Rozvoj přírodovědných a polytechnických dovedností dětí z MŠ DUHA včetně zajištění podpůrných opatření pro žáky se SVP
Registrační číslo projektu:  CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000430
Operační program: Operační program Praha – pól růstu

Prioritní osa OP PPR: Prioritní osa 4: Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl OP PPR:  4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Výzva:  číslo 20 – Modernizace zařízení a vybavení pražských školy
Datum zahájení realizace:  01. 05. 2018
Datum ukončení realizace:  31. 12. 2018
Výše schválené dotace:   Celková schválená částka 1 001 626 Kč
Z toho vlastní zdroje 100 162,60 Kč
Dotace 901 463,40 Kč

V rámci tohoto projektu byla postavena venkovní učebna pro polytechnické vzdělávání dětí včetně základního vybavení.

Banner – Publicita DUHA

Název projektu: Multikulturní šablony pro MŠ DUHA
Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001161
Operační program: Operační program Praha – pól růstu
Prioritní osa OP PPR: Prioritní osa 4: Vzdělávání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl OP PPR: 4.2. Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Výzva:  číslo 28 – Inkluze a multikulturní vzdělávání
Datum zahájení realizace:  1. 11. 2018 – 30. 11.2019
Datum ukončení realizace:  31. 05. 2020
Výše schválené dotace:   713.186 Kč

V rámci OP PPR využíváme získané finanční prostředky na:
– Personální podporu dvojjazyčného asistenta pedagoga
– Zahraniční stáže pedagogů
– Komunitně osvětové setkání
– Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách

Banner OP PPR

STÁŽ  HAMBURG – 25. 3. – 29. 3. 2019
Závěrečné reflexe ze stáže – Německo 2019
Hamburk prezentace