Organizace dne

ORGANIZACE DNE V MŠ

6.30 – 8.00       

 • příchod do mateřské školy

6.30 – 9.00

 • scházení dětí, ranní hry a činnosti dle volby dětí, individuální práce
 • individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami = reedukační a kompenzační speciálně pedagogická péče
 • individuální rehabilitační péče, práce dle strukturovaného režimu…
 • jazykové chvilky
 • ranní cvičení, popř. relaxační cvičení, jóga

8.15 – 8.35

 • pro předškolní děti – RANNÍ DVACETIMINUTOVKA
  (Intenzivní příprava na školní docházku. Individuálně a v malých skupinách budeme rozvíjet hrubou motoriku, jemnou motoriku, grafomotoriku, zrakové a sluchové vnímání a paměť, rozvoj řečových dovedností, předmatematické představy a další dovednosti potřebné pro úspěšný vstup na základní školu. Pro tuto činnost jsou multidisciplinárním týmem MŠ vypracovány týdenní/14denní programy, které na sebe logicky navazují).

9.00 – 9.20

 • hygiena, svačina

9.20 – 9,45 ( mladší děti) nebo 10,00 ( starší děti)

 • plnění činností rozvíjejících smyslové, manipulačně-technické, sebeobslužné, tělesné, estetické a mravní stránky osobnosti dítěte (záměrné i spontánní učení) ve skupinách, individuálně
 • reedukační a kompenzační speciálně pedagogická péče
 • individuální rehabilitační péče, práce dle strukturovaného režimu
 • logopedická péče

9,45 – 11,45 – mladší děti
10,00 – 12,00 – starší děti

 • pobyt venku

11.45, resp.12,00  – 13.00

 • hygiena, oběd, příprava na odpočinek

13.00 – 14.30

 • odpočinek dle věku dětí
 • náhradní nespací aktivity dle věku dětí
 • péče speciálně pedagogická, logopedická
 • nadstandardní aktivity

14.30 – 15.00

 • tělovýchovná chvilka, hygiena, svačina
 • nadstandardní aktivity

15.00 – 17.00

 • odpolední hry a zájmové činnosti, individuální práce s dětmi

Režim dne lze vždy přizpůsobit momentální situaci a individuálním potřebám dětí.