Školní psycholog

V případě potřeby se můžete obrátit na školní psycholožku. V mateřské škole působí ve čtvrtek a v pátek.

ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKA:
Mgr. Monika Kubásková
Konzultace si můžete domluvit vždy ve čtvrtek nebo pátek po předchozí domluvě na emailu psycholog@skolkaduha.cz.

Školní psycholog vykonává činnosti konzultační, poradenské, diagnostické, metodické a informační. Zkoumá klima ve třídách, chování dětí a jejich vzájemné vztahy,  vytváří diagnostiku a spolupracuje a poskytuje konzultace pro pedagogy a rodiče v mateřské škole. Dokumentaci o svých činnostech vede v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a etickým kodexem školního psychologa. Školní psycholog spolupracuje se specializovanými školskými a dalšími poradenskými zařízeními, zejména pedagogicko-psychologickými poradnami, dále se zařízeními a institucemi zdravotnickými a sociálními,  s orgány státními i nestátními,  s organizacemi péče o děti a mládež apod.

Individuální konzultace s rodiči probíhají v případě jejich zájmu a mohou se týkat jakýchkoliv výchovně-vzdělávacích obtíží. Je-li dán podnět ke konzultaci ze strany pedagogů či vedení školy,  je rodiči možnost spolupráce nabídnuta, nemá však povinnost na konzultaci docházet.

Školní psycholog je vázán mlčenlivostí a řídí se etickým kodexem. Se všemi citlivými údaji zachází v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR).  Obsah konzultací je důvěrný, výstupy směrem ke škole a dalším institucím jsou podávány jen se souhlasem zákonného zástupce. Výjimku tvoří případy podléhající oznamovací povinnosti školního psychologa.
Souhlas s psychologem

Jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout  tuto nadstandardní pedagogickou podporu přímo v naší mateřské škole.  Neváhejte této  možnosti využít.