Školní vzdělávací program

ANOTACE  ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

„ČLOVÍČEK A ŠEST BAREV DUHY…“

Žije-li dítě v povzbuzování, naučí se smělosti.

Žije-li dítě v toleranci, naučí se trpělivosti.

Žije-li dítě s pochvalou, naučí se oceňovat.

Žije-li dítě v poctivosti, naučí se spravedlnosti.

Žije-li dítě v bezpečí, naučí se věřit.

Žije-li dítě v přátelském prostředí, naučí se hledat ve světě lásku.

 

Ale:

Žije-li dítě v kárání, naučí se odsuzovat.

Žije-li dítě v nepřátelství, naučí se útočit.

Žije-li dítě v posměchu, naučí se vyhýbavosti.

 

Výchova dítěte v naší mateřské škole směřuje k rozvoji osobnosti, posilování úcty k právům a svobodám, posilování úcty k rodičům, kultuře, jazyku, zemi kde žijeme, civilizaci, jiným národům, etnikům a náboženstvím. Chceme vést děti k snášenlivosti, úctě k životnímu prostředí, připravovat je na zodpovědný a kvalitní život. Mateřská škola je umístěna v klidné vilové čtvrti v blízkosti lesa v lokalitě „Cibulka“. Budova je z velké části zrekonstruovaná, třídy jsou moderně vybaveny a vymalovány veselými pastelovými barvami. Děti denně využívají sportovním nářadím bohatě vybavenou tělocvičnu a rozsáhlou zahradu s klouzačkami, tobogánem, herními sestavami, nově vybudovaným pítkem, pískovišti a dalšími hračkami.

▼ akceptujeme

Ve své práci akcentujeme všestranný rozvoj dítěte, který vychází z upřímných a vlídných vztahů mezi učitelkou a dětmi i mezi dětmi samotnými. Na základě pevných kladných vztahů uskutečňujeme uspokojování potřeb dětí jak fyzických, tak psychických, které vychází ze zákonitostí vývoje dítěte, z konkrétních situací, citových stavů dítěte i zájmů celé skupiny.

▼ vytváříme

Snažíme se o vytváření a vypěstování celého souboru společensko-pozitivních vztahů, připravenosti pomáhat druhým, ohleduplnosti, trpělivosti a porozumění. Při tom dbáme na to, aby se tyto vlastnosti nevytvářely jenom živelně, vzájemným soužitím, ale aby byly systematicky pěstovány a upevňovány. Cílem naší snahy je samostatné, spokojené dítě, které je připravené se učit a rozvíjet své schopnosti, vnímat své okolí a komunikovat s ním. Kromě toho se učí prosazovat svůj názor, ale i respektovat druhé.

▼ klademe důraz

Důraz klademe na aktivní účast dítěte, která je založena na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení. Vzdělávání probíhá zpravidla ve skupinách nebo individuálně. Všechny předkládané činnosti obsahují herní prvky a prvky kreativity bez zbytečného memorování a nabízení hotových poznatků.
Zároveň dětem necháváme dostatek času i prostoru pro spontánní hru, relaxační a odpočinkové činnosti.

▼ integrujeme

Vedle tříd běžných pro zdravé děti, kde je možnost integrovat děti s lehčím stupněm postižení, zajišťujeme péči ve třídách zřízených dle §16, odst.9  dětem s kombinovanými vadami, vadami logopedickými, poruchami chování a dětem s poruchou autistického spektra. Počet dětí ve třídě je výrazně nižší. V těchto třídách probíhá práce s dětmi dle individuálních vzdělávacích plánů, které zpracovává speciální pedagog v těsné spolupráci s učitelkami a dalšími odborníky. Vedle běžných aktivit jim poskytujeme řadu speciálně pedagogických činností, které umožňují optimální rozvoj jejich osobnosti a dosáhnutí co nejvyšší možné úrovně vzdělání v rámci jejich postižení a co největší samostatnosti. Ve spolupráci s dětským psychologem, klinickým logopedem a speciálním pedagogem je uplatňován důsledně individuální přístup jako možnost diferencovat požadavky podle stupně inteligence, popř. poruchy či postižení. Při práci ve třídě pro děti s poruchou autistického spektra je využíváno strukturovaného učení a aktivizují přístup využívající prvky programu Son-Rise.. Naše snažení si klade za cíl jít cestou k inkluzi.

▼ vzděláváme

Obsah vzdělávání vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, respektujeme všechny hlavní cíle. Konkretizace obsahu je uskutečňována prostřednictvím edukačních činností (viz TVP) na základě prožitků a zkušeností. Je stavěna na vnitřní motivaci dítěte a jeho osobní aktivitě. Vždy vychází z osobní možnosti a potřeby každého dítěte, ze života dětí a prostředí, ve kterém vyrůstají.
Na třídách pracujeme podle projektů. Naše země je veliká, žijeme zde my, druzí lidé a kamarádi, zvířata, je zde plno rostlin, řek a lesů, moří a pouští, hor a zelených luk. Všechno chceme poznat, osahat si, prožít.
Témata jednotlivých projektů jsou v každé třídě plánována postupně dle ŠVP, potřeby a nahodilých situací, svým obsahem vedou k naplňování klíčových kompetencí pro předškolní období. Součástí ŠVP je ve speciálních třídách hipoterapie a canisterapie.

„ČLOVÍČEK A ŠEST BAREV DUHY….“
INTEGROVANÉ BLOKY

 • ČLOVÍČEK ŽIJE ZDRAVĚ
  – žlutá – kde se slunce dotkne země…
 • ČLOVÍČKU, POVÍDEJ SI SE MNOU
  – modrá – podej mi ruku a pojď…
 • ČLOVÍČKU, KDO JSI…?
  – fialová – bludiště vztahů…
 • ČLOVÍČKOVO OKOLÍ A SVĚT
  – červená – jsme stejní, jsme jiní…
 • ČLOVÍČEK PUTUJE PŘÍRODOU
  zelená – zelení kouzelníci…

DOPLŇUJÍCÍ CELOROČNÍ PROJEKTY:

 • CO TRÁPÍ SVĚT, ČLOVÍČKU
  oranžová (ekologické vědomí a svědomí)
 • ČLOVÍČEK A DUHOVĚ ZDRAVÝ ŽIVOT
  zdravý životní styl
 • ČLOVÍČEK CESTUJE NAPŘÍČ SVĚTADÍLY
  globální a multikulturní vzdělávání
 • ČLOVÍČEK TO TAKÉ UMÍ
  logopedický program
 • ČLOVÍČEK NA CESTĚ K INKLUZI A TOLERANCI
  integrace,  tolerance ke stáří , jiným etnikům a národům, postiženým, globální a
  multikulturní vzdělávání…..
 • ČLOVÍČEK VE SVĚTĚ POČÍTAČŮ – základy ICT, interaktivní tabule
 • ČLOVÍČEK JDE CESTOU NECESTOU PO SVÉM OKOLÍ – místopis
 • ČLOVÍČEK VE SVĚTOVÉ ŠKOLE – průnikové téma ekologie, multikultura, globalizace, ochrana životního prostředí,…..

Celý ŠVP vychází ze znalostí dětí, jejich aktuálního rozvojového stavu i konkrétní životní a sociální situace – každé dítě má právo být jiné, mít jiné potřeby, rozvíjet a učit se svým tempem, podporujeme iniciativu, tvořivost a vlastní fantazii.

Co dětem ještě nabízíme?

  • Ve třídách zřízených del §16, odst.9 – práce dle strukturovaného režimu, spolupráce se ŠPZ, klinickým logopedem, přítomnost asistentů pedagoga, využití prvků práce dle programu Son-Rise, snouzelen místnost
  • Kroužky – doplňková nabídka –  zajišťované agenturami: flétna, angličtina,   sportovní kroužek, dětská zumba, jóga, Kroužek Bricks 4 Kidz
  • Kroužky – doplňková nabídka –  zajišťované vlastními zaměstnanci: Nadrámeček, keramika, hipoterapie – rehabilitační jízda na koních,  canisterapie, výtvarný Tvořínek, Muzikoterapie.
  • Navíc: 2x ročně školy v přírodě, seznamování s prací na PC, pyžámkové noci ve školce, několikrát ročně jízda na koních přímo na zahradě mateřské školy, karnevaly, divadla, tematické výlety, Vánoční jarmark, výtvarné dílny pro rodiče s dětmi, Velký duhový olympijský osmiboj, společné soutěže pro rodiče a děti, zahradní slavnost na konci školního roku, Společná setkání na zahradě s rodiči, Besedy s prarodiči – jak to bylo tady dříve…..,pravidelná logopedie zajišťovaná zaměstnanci MŠ, speciální pedagog přímo ve školce…
   Jsme zapojeni do projektů:
  • ČTENÍ POMÁHÁ www.ctenipomaha.cz
  • CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM     http://celeceskoctedetem.cz