Stanovení podmínek k zápisu

 

 
Praha 31. 3. 2018
STANOVENÍ   PODMÍNEK   PRO  PODÁVÁNÍ   ŽÁDOSTÍ  O PŘIJETÍ   DĚTÍ   K   PŘEDŠKOLNÍMU   VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka Mateřské školy se speciálními třídami DUHA Praha 5-Košíře, Trojdílná 1117, po dohodě se zřizovatelem – obec MČ Praha 5  a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), v platném znění,  stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzděláváni pro školní rok 2018/2019.

 
Místo pro podávání žádostí: ● Mateřská škola se speciálními třídami DUHA
Praha 5 – Košíře, Trojdílná 1117
● ředitelna školy
 
Termíny a doba pro:

● Vydávání formulářů k přijetí:

Žádosti se podávají elektronicky
http://zapisdoms.praha5.cz/ od 3. 4. – do 1. 5. 2018 
 
Termíny a doba pro:

● Vracení vyplněných

formulářů:

Vygenerované žádosti potvrzené pediatrem a podepsané odevzdají všichni zájemci

čtvrtek 3. května
7,30 – 17,00    /pauza 12 – 13/

 
Místo, termín a doba pro podání žádostí budou zveřejněny úřední desce a na  www stránkách  mateřské školy, také  v časopise MČ Prahy 5 – Pražská pětka.

Přílohou těchto podmínek pro přijímání jsou Kritéria pro přijímání dětí na školní rok 2018/2019. Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy bude ředitelka školy brát v úvahu důležitost jednotlivých Kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019.

 
Seznam přijatých dětí bude pod kódy vyvěšen na našich www stránkách a na úřední desce mateřské školy v řádném termínu. Negativní rozhodnutí bude Českou poštou zasláno zákonným zástupcům do 30 dnů od odevzdání formulářů, v zákonné lhůtě se můžete odvolat.

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v listinné podobě bude zákonným zástupcům vydáváno v ředitelně mateřské školy

Ve čtvrtek 7. června 2018  od 15,30
První  úvodní třídní schůzka od 16,00

Vydala: Mgr.Ludmuila Mašková, ředitelka školy