Třídy dle §16, odst.9

 • Pro optimální vývoj každého dítěte je velmi důležitá stimulace v raném dětském věku – odborné vedení dítěte zdravotně ohroženého, postiženého a oslabeného je nepostradatelné.


  • Vedle běžných tříd jsou v naší mateřské škole i třídy zřízené dle §16, odst.9. Tyto třídy umožní Vašemu dítěti několika hodinový pobyt mimo rodinu v kolektivu dětí, s poskytnutím odborně vedené stimulace vývoje dítěte. Veškeré nabízené činnosti využívají všechny děti společně, bez rozdílu.
  • Jedna  třída je zaměřena na péči o děti s autismem
  • Druhá  třída je zaměřena na děti s vadami kombinovanými ( epilepsie, opožděný psychomotorický vývoj, DMO, tělesné a mentální vady, logopedické vady, poruchy chování  aj.)
  • V obou třídách je nižší počet dětí.
  • Komplexní speciálně pedagogickou, logopedickou a psychologickou péči zajišťují odborní pracovníci s kvalifikovanými učitelkami. Ti se podílí na vypracování celkové diagnostiky dítěte, na tvorbě Individuálních vzdělávacích plánů, pro děti s autismem je zpracována metoda strukturovaného učení. Dále nabízíme poradenskou činnost pro rodiče a pomoc s výběrem vhodných školských zařízení po ukončení docházky do MŠ. Využíváme i prvky programu Son-rise.
  • K individuální práci využíváme i speciální počítačové programy za pomoci PC s dotykovou obrazovkou
  • Na základě odborného posudku a typu postižení inkludujeme děti do běžných tříd. V tomto případě je nezbytné brát v úvahu provozní a personální možnosti MŠ, stupeň postižení a připravenost dítěte.

  Přijďte se podívat a blíže informovat.

 • Ve spolupráci s neziskovou organizacáí ADRA – pomáháme s inkluzívním vzděláváním v Moldávii
 • Spolupracujeme s neziskovými organizacemi ČLOVĚK V TÍSNI, ADRA, InBáze, z.s.