Provozní řád ŠJ

 PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY 

 • vedoucí ŠJ Hana Splavcová         257 218 179       608 859 212
 • vedoucí kuchařka  Zdeňka Buberlová
 • kuchařka Jitka Melková
 • kuchařka Kristýna Thumová
 1. zásady provozu
 • Vedoucí ŠJ a zaměstnanci kuchyně se řídí platnými hygienickými vyhláškami, vnitřními předpisy a směrnicemi, jež jsou uloženy k nahlédnutí v kanceláři vedoucí školní jídelny.
 • Jídelní lístek je sestavování na základě zdravé výživy, nutričního doporučení a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin.
 • Stanovený pitný režim mají děti k dispozici celý den .
 • Jsou dodržovány technologické postupy a normy při přípravě jídla

norma syrového masa    děti 3 – 6 let    50g

děti 7 let          70g

dospělí            100g

 • Rodiče mají možnost seznámit se s alergeny v připravovaných pokrmech. V případě, že dítě na základě lékařského vyjádření trpí alergii na určitou potravinu, rodiče tuto skutečnost oznámí vedoucí školní jídelny .
 1. Provozní doba školní jídelny

Dítě v mateřské škole má právo denně odebrat přesnídávku, oběd svačinu, včetně tekutin v rámci dodržování pitného režimu. Každé z jídel je poskytováno nejvýše jednou denně, podle délky pobytu dítěte v MŠ.  Děti, které odcházejí výjimečně po obědě domů a mají zaplacenou celodenní stravu, dostávají v poledne náhradní svačinu v souladu se systémem HACCP. Odchod po obědě je nutno nahlásit nejpozději do 11.00 hodin, v pozdější době již nebude možno z provozních důvodů vydat náhradní svačinu.

Donáška jakéhokoliv druhu potravin a nápojů e z hygienických  důvodů přísně zakázána!

Výdej stravy

Pitný režim                                           6,30  –  17,00

Přesnídávka                                          9,00  –   9,20

Oběd                                                    12,00  – 12,30

Svačina                                                 14,30  – 15,00

 

 1. Výše stravného

Podle vyhlášky 107/2005 Sb. O školním stravování jsou strávníci zařazovány do výživových norem a finančních limitů rozhodných pro stanovení výše stravného podle data narození. Do věkových skupin jsou žáci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahuj věku podle bodů 1  až 4 dle Školního zákona  561/2004 Sb. §24

Strávníci do 6 let                                42,–

Strávníci 7 – 10 let                             47,–

Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.

 1. Přihlášení strávníků

Zákonný zástupce vyplní přihlášku ke stravování, která je uložena v kanceláři školní jídelny.

 1. Způsob úhrady stravného

Úhrada stravného je prováděna

 • bezhotovostním platebním stykem a to zálohově vždy do 10. v příslušném měsíci

Číslo účtu                               27-6622910217/0100

Variabilní symbol                 číslo strávníka přidělené vedoucí ŠJ      s    přečíslím    30  =   30xxxxx

 • hotovostní platbou vždy první pondělí v měsíci v kanceláří vedoucí školní jídelny

Přeplatky stravného vyšší než 200,–  budou vyúčtovány vždy v lednu a červnu a vráceny na účet v nejbližším možném termínu, Přeplatky v celkové výši budou vráceny ihned  po ukončení školní docházky.

Nezaplacení úplaty za stravné je důvodem k vyloučení dítěte ze školního stravování.

 1. Odhlašování strávníků

Rodiče mohou omluvit nepřítomnost dítěte:

 • písemně v šatně do sešitu omluv a to na následující den/dny
 • osobně ve třídě učitelce
 • telefonicky na tel. číslech jednotlivých tříd

vždy jen do 8,00 hod.

První den neplánované nepřítomnosti je možno odebrat stravu do jídlonosiče po předchozí domluvě s vedoucí ŠJ v době od 11,45 do 12,00 hod. Při odběru do jídlonosiče musí být dodrženy předepsané hyg. zásady. Další dny nemá strávník nárok na dotovanou stravu a musí se ze stravování odhlásit.

S Provozním řádem školní jídelny jsou seznámeni všichni zákonní zástupci při zahájení nového školního roku a je k dispozici u vedoucí školní jídelny.

Praha 1.9.2020