Zápis do MŠ

zpev-ms-deti - MATEŘSKÁ ŠKOLA PLZEŇ
Z  souvislosti s epidemiologickou situací – COVID-19 – sledujte informace k zápisu na této straně a straně hlavní. Den otevřených dveří se konat nebude. Pokud pomine výjimečný stav, dokumenty se budou odevzdávat osobně, zatím takto:

ELEKTRONICKÉ PŘIHLÁŠKY A NEJAKTUÁLNĚJŠÍ  INFORMACE  K ODEVZDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ  NAJDETE  ZDE:
http://zapisdoms.praha5.cz

PŘIDĚLENÍ REGISTRAČNÍHO ČÍSLA
PŘIDĚLENÍ REGISTRAČNÍHO ČÍSLA
Kritéria pro přijetí


Zápis do naší mateřské školy – SBĚR VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ – bude probíhat v termínu:
PONDĚLÍ 4. května 2020   od 7,30 – 17,00
/POLEDNÍ PAUZA 12,00 – 13,00/
úterý  5. května 2020   od 7,30 – 12,00
Zapis-plakat-2020

místo PRO podání vyplněné žádosti:
– ředitelna školy- pokud pomine mimořádný stav
– Pokud bude i nadále trvat mimořádný stav způsobený epidemiologickou situací:
Doručení žádosti vzhledem k nouzovému stavu prosím proveďte jedním z těchto způsobů:
• osobně – organizace přijetí žádostí  proběhne tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy – bude značeno šipkami  –  v termínu 4. – 5. 5. 2020, na adrese Trojdílná 1117/18, Praha 5 –  PŘESNOU HODINU JE NUTNO DOMLUVIT PŘEDEM TELEFONICKY NA:  602 859 251
 datovou schránkou, datová schránka musí byt fyzické osoby (s elektronickým podpisem) – v termínu 4. – 5. 5. – 2020
DS: zpdkyyx
• e-mailem (s elektronickým podpisem – nelze poslat prostý email)
maskova@skolkaduha.cz
• poštou v termínu 4. – 5. 5. 2020 – závazné je datum podacího razítka pošty
Mateřská škola se speciálními třídami DUHA Praha 5 – Košíře, Trojdílná 1117
Trojdílná 1117/18
150 00   Praha 5 – Košíře

ŽÁDOST O PŘIJETÍ SI VYGENERUJETE NA VÝŠE UVEDENÉM ODKAZU
V TERMÍNU OD  6. 4. 2020 – 3. 5. 2020 – do té doby není odkaz aktivní.
JE ZDE UVEDEN  I PŘESNÝ POSTUP PŘI ODEVZDÁVÁNÍ VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ, VČETNĚ POTŘEBNÝCH DOKUMENTŮ.
POKUD NEMÁTE MOŽNOST VSTUPU DO APLIKACE, NA  ÚMČ PRAHA 5 JSOU   ZŘÍZENA KONTAKTNÍ PRACOVIŠTĚ.

ÚMČ Praha 5 – odbor školství, nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5
1. patro, č. dv. 115 – Olivie Zemanová, tel. 257 000 303
1. patro, č. dv. 115 – Marcela Dočkalová, tel. 257 000 188
1. patro, č. dv. 117 – Lucie Marešová, tel. 257 000 459
Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu pouze po předchozím telefonickém objednání!!!

CO S SEBOU PŘINESETE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY:
Zápis pro školní rok 2020/2021 – odevzdávání  Žádostí a ostatních formulářů:

V PŘÍPADĚ OSOBNÍHO PODÁNÍ:
– řádně vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
– potvrzení dětského lékaře – v souvislosti s mimořádným opatřením MZ ČR a vlády může být v letošním roce  nahrazeno čestným prohlášením – vytiskněte si ZDE: Čestné prohlášení 2020
– Váš průkaz totožnosti
– rodný list dítěte
– kartičku o zdravotním pojištění dítěte
– pokud se jedná o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami a bylo vyšetřeno ve školském poradenském zařízení – přiložíte kopii Doporučení
– SOUHLAS S OVĚŘENÍM TRVALÉHO BYDLIŠTĚ DÍTĚTE
Souhlas-zákonného-zástupce-se-zpracováním-osobních-údajů

V  PŘÍPADĚ  JINÉHO  PODÁNÍ:
– řádně vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
– potvrzení dětského lékaře – v souvislosti s mimořádným opatřením MZ ČR a vlády může být v letošním roce  nahrazeno čestným prohlášením – vytiskněte si ZDE: Čestné prohlášení 2020
– kopie rodného listu dítěte  ( po ukončení správního řízení bude řádně zlikvidováno)
– kopii kartičky o zdravotního pojištění dítěte (po ukončení správního řízení bude řádně zlikvidováno)
pokud se jedná o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami a bylo vyšetřeno ve školském poradenském zařízení – přiložíte kopii Doporučení
– SOUHLAS S OVĚŘENÍM TRVALÉHO BYDLIŠTĚ DÍTĚTE
Souhlas-zákonného-zástupce-se-zpracováním-osobních-údajů


– Občané třetích zemí ( tedy mimo EU) jsou povinni doložit oprávnění k pobytu dítěte na území ČR ve smyslu ustanovení § 20 odst.2 písm.d) školského zákona. Dále je u takovéto žádosti třeba doložit doklad o zdravotním pojištění dítěte na území ČR.


POZOR !!!!!  PRAVDĚPODOBNĚ SE BUDEME MUSET PŘEDEM TELEFONICKY SPOJIT A DOMLUVIT NEJVHODNĚJŠÍ VARIANTU →  →→
V naší mateřské škole jsou zřízeny vedle tříd běžných i třídy  dle § 16, odst. 9, školského zákona, v platném znění ( speciální třídy). Jedna pro děti s poruchami autistického spektra, druhá pro děti s kombinovanými postiženími. Při odevzdávání Žádostí k přijetí se pokusíme společně vyspecifikovat, kde bude Vašemu dítěti nejlépe. K přijetí do těchto tříd budu po Vás požadovat Doporučení k zařazení do třídy zřízené dle § 16, odst. 9, školského zákona, které vydávají  školská poradenská zařízení, která jsou zařazena v síti škol. 

 Je zavedena povinnost předškolního vzdělávání pětiletých dětí ( § 34, odst.1 ŠZ v platném znění. Pro děti, které do 31. srpna 2020 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2020 předškolní vzdělávání povinné.


Možnost vyjádřit se k podkladům správního řízení dle § 36, odst. 3 a možnost nahlédnout do spisu dle § 38, odst. 1 správního řádu, v platném znění je stanovena na:

úterý 12. května 2020 od 9,00 – 11,00
 – ředitelna mateřské školy.

Následně  budete postupně vyzýváni prostřednictvím Vašeho emailu k převzetí  ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO NAŠÍ MŠ.

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě zákonným zástupcům Českou poštou (obálka s červeným pruhem) na kontaktní adresu uvedenou v Žádosti o přijetí.

Možnost převzít osobně Rozhodnutí o přijetí dítěte bude také na zahajovací třídní schůzce, která se bude konat ve čtvrtek 9. června od 15,30 – pokud situace dovolí.

Seznam přijatých dětí  k předškolnímu vzdělávání  do naší MŠ bude vyvěšen v řádném termínu na webových stránkách mateřské školy a na úřední desce přibližně  1.června 2020 (nejpozději 4. června). Na seznamu budou děti uvedeny pod přidělenými registračními čísly.
Výsledky přijímacího řízení

Souhrnné informace o povinném předškolním vzdělávání
Opatření MŠMT č.j.:MSMT-15657/2020-1 ze dne 3. dubna 2020
http://www.msmt.cz/opatreni-k-zapisum-do-ms-pro-skolni-rok-2020-2021