Zápis do MŠ

zpev-ms-deti - MATEŘSKÁ ŠKOLA PLZEŇ
Z  souvislosti s epidemickou situací – COVID-19 – sledujte informace k zápisu na této straně a straně hlavní, dále od 1. 4. 2021 v aplikaci  https://zapisdoms-praha5.praha.eu/
Den otevřených dveří se pravděpodobně konat nebude. O případných změnách Vás budeme včas informovat. Zatím takto:

ELEKTRONICKÉ PŘIHLÁŠKY A NEJAKTUÁLNĚJŠÍ  INFORMACE  K ODEVZDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ  NAJDETE  ZDE:
https://zapisdoms-praha5.praha.eu/

PŘIDĚLENÍ REGISTRAČNÍHO ČÍSLA
PŘIDĚLENÍ REGISTAČNÍHO ČÍSLA 2021
Kritéria pro přijetí     


Zápis do naší mateřské školy – SBĚR VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ – bude probíhat v termínu:
PONDĚLÍ 3. května 2021   od 8,00 – 17,00
/POLEDNÍ PAUZA 12,00 – 13,00/
úterý  4. května 2021   od 8,00 – 12,00
Zápis do MŠ 2021 plakát

místo PRO podání vyplněné žádosti:
– ředitelna školy- pokud pomine NOUZOVÝ stav
– Pokud bude i nadále trvat nouzový stav
Doručení žádosti vzhledem k nouzovému stavu prosím proveďte jedním z těchto způsobů:
• osobně – organizace přijetí žádostí  proběhne tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy – bude značeno šipkami  –  v termínu 3. 5.  – 4.  5.  2021, na adrese Trojdílná 1117/18, Praha 5 –  ELEKTRONICKÝ ZÁPIS VÁM NABÍDNE REZERVAČNÍ SYSTÉM, zde si vyberete čas osobního odevzdání Žádosti
 datovou schránkou, datová schránka musí být fyzické osoby
– v termínu 3. 5. – 4.  5.  2021
na adresu DS: zpdkyyx
• e-mailem (s elektronickým podpisem – nelze poslat prostý email)
maskova@skolkaduha.cz
– termínu 3. 5. – 4. 5. 2021
• poštou v termínu 3. 5.  – 4.  5.  2021 – závazné je datum podacího razítka pošty
Mateřská škola se speciálními třídami DUHA Praha 5 – Košíře, Trojdílná 1117, příspěvková organizace
Trojdílná 1117/18
150 00   Praha 5 – Košíře

ÚMČ Praha 5 – Odbor školství zřídil pro zákonné zástupce, kteří nemají přístup k internetu nebo tiskárně, kontaktní místa:

  • ÚMČ Praha 5 – odbor školství, nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5.
  • 1. patro, č. dv. 115 – Olivie Zemanová, tel. 257 000 303
  • 1. patro, č. dv. 115 – Marcela Dočkalová, tel. 257 000 188
  • 1. patro, č. dv. 117 – Lucie Marešová, tel. 257 000 459

Vzhledem k situaci pouze po předchozím telefonickém objednání.


CO S SEBOU PŘINESETE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY:
Zápis pro školní rok 2021/2022 – odevzdávání  Žádostí a ostatních formulářů:

V PŘÍPADĚ OSOBNÍHO PODÁNÍ:
– řádně vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
– potvrzení dětského lékaře s údaji o řádném očkování
– Váš průkaz totožnosti
– rodný list dítěte
– kartičku o zdravotním pojištění dítěte
– pokud se jedná o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami a bylo vyšetřeno ve školském poradenském zařízení – přiložíte kopii Doporučení
– SOUHLAS S OVĚŘENÍM TRVALÉHO BYDLIŠTĚ DÍTĚTE
Souhlas se zpracováním osobních údajů 2021

V  PŘÍPADĚ  JINÉHO  PODÁNÍ:
– řádně vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
– potvrzení dětského lékaře s údaji o řádném očkování
– kopie rodného listu dítěte  ( po ukončení správního řízení bude řádně zlikvidováno)
– kopii kartičky o zdravotního pojištění dítěte (po ukončení správního řízení bude řádně zlikvidováno)
pokud se jedná o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami a bylo vyšetřeno ve školském poradenském zařízení – přiložíte kopii Doporučení
– SOUHLAS S OVĚŘENÍM TRVALÉHO BYDLIŠTĚ DÍTĚTE
Souhlas se zpracováním osobních údajů 2021


– Občané třetích zemí ( tedy mimo EU) jsou povinni doložit oprávnění k pobytu dítěte na území ČR ve smyslu ustanovení § 20 odst.2 písm.d) školského zákona. Dále je u takovéto žádosti třeba doložit doklad o zdravotním pojištění dítěte na území ČR.


POZOR !!!!!  PRAVDĚPODOBNĚ SE BUDEME MUSET PŘEDEM TELEFONICKY SPOJIT A DOMLUVIT NEJVHODNĚJŠÍ VARIANTU →  →→
V naší mateřské škole jsou zřízeny vedle tříd běžných i třídy  dle § 16, odst. 9, školského zákona, v platném znění ( speciální třídy). Jedna pro děti s poruchami autistického spektra, druhá pro děti s kombinovanými postiženími. Při odevzdávání Žádostí k přijetí se pokusíme společně vyspecifikovat, kde bude Vašemu dítěti nejlépe. K přijetí do těchto tříd budu po Vás požadovat Doporučení k zařazení do třídy zřízené dle § 16, odst. 9, školského zákona, které vydávají  školská poradenská zařízení, která jsou zařazena v síti škol. 

 Je zavedena povinnost předškolního vzdělávání pětiletých dětí ( § 34, odst.1 ŠZ v platném znění. Pro děti, které do 31. srpna 2021 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2021 předškolní vzdělávání povinné.


Možnost vyjádřit se k podkladům správního řízení dle § 36, odst. 3 a možnost nahlédnout do spisu dle § 38, odst. 1 správního řádu, v platném znění je stanovena na:

úterý 11. května 2021 od 9,00 – 11,00
 – ředitelna mateřské školy.

Následně  budete postupně vyzýváni prostřednictvím Vašeho emailu k převzetí  ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO NAŠÍ MŠ.

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě zákonným zástupcům Českou poštou (obálka s červeným pruhem) na kontaktní adresu uvedenou v Žádosti o přijetí.

Možnost převzít osobně Rozhodnutí o přijetí dítěte bude také na zahajovací třídní schůzce, která se bude konat ve středu 9. června od 15,30 – pokud situace dovolí.

Seznam přijatých dětí  k předškolnímu vzdělávání  do naší MŠ bude vyvěšen v řádném termínu na webových stránkách mateřské školy a na úřední desce přibližně  1. června 2021 (nejpozději 3. června). Na seznamu budou děti uvedeny pod přidělenými registračními čísly.
Výsledky přijímacího řízení

Souhrnné informace o povinném předškolním vzdělávání