Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie


RESPEKT - TOLERANCE - JEDINEČNOST.

Na cestě k inkluzi propojujeme světy dětí zdravých a znevýhodněných.
Každé dítě je u nás vítáno.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAK  ZÍTRA.....TĚŠÍME SE NA VÁS, SMUTEK NECHTE DOMA, BUDE NÁM TADY SPOLU DOBŘE.

 

 

 


Výběr v hotovosti za stravné  školné  bude ve středu 7.9.2016  7,00 - 9,00  ve třídě ježků

 
 

   

 

 

 

I N F O R M A C E    
K  N O V É M U   Š K O L N Í M U   R O K U
  2016/2017

 - informace budou vkládány postupně

- školní rok 2016/2017 začíná ve čtvrtek 1.září 2016
-
provoz mateřské školy je od 6,30 - 17,00
- provoz ve speciálních třídách je od 7,00 - 16,00
- první den děti přiveďte do 8,30, stravu tento první den budeme počítat mimořádně v 8,30
- pro další dny: děti přivádějte maximálně do 8,30, pokud dítě nepřijde nebo přijde po dělší nepřítomnosti omlouvejte či nahlašujte přítomnost do 8,00 !!!! V 8,00 hlásíme stavy přítomných dětí do kuchyně !!!
- do mateřské školy vstupujete za pomoci čipů, které jste obdrželi ( kdo nebyl na první schůzce v červnu čip nemá a první den si ho vyzvedne u ředitelky -  v poledne nebo odpoledne)
- pro nové děti: obdrželi jste 1 čip. Pokud budete chtít další ( pro druhého rodiče, babičky, chůvy,...), nahlásíte počet dalších čipů ředitelce. Dle časových možností Vám je vydám hned nebo si přijdete další den. Choďte přímo za mnou. Další čipy jsou vydávány oproti vratné záloze 150 Kč za jeden čip. Přidělené čipy máte po celou dobu docházky Vašeho dítěte do mateřské školy.
- harmonogram vstupů pro rodiče do mateřské školy
ráno: 6,30 - 8,30   
v poledne:  12,15 - 13,00
odpoledne:   15,00 - 17,00
Pokud přicházíte z mimořádných důvodů v jiném čase, použijte domácích videotelefonů. OPRAVDU se dívejte do kamery, aby Vás mohl zaměstnanec identifikovat. Nechceme cizí osoby v budově !!!!  Zaměstnanec Vás pustí do budovy, k odchodu Vám již bude sloužit Váš čip. V případě vstupu přes videotelefon se může stát, že budete déle čekat - děti mohou již být v tělocvičně, probíhá výchovně vzdělávací činnost, učitelka zvonek neslyší,......... omlouváme se, vyčkejte, znonění opakujte, popř. mimořádně zazvoňte na jinou třídu.
Možnost odchodu z budovy je nastavena po celou provozní dobu mateřské školy.
Večer se ale vchody zablokují v 17,10 a již Vás nepustí ani ven. V tomtom případě musíte vyhledat odpolední úklid, který Vám umožní odchod z budovy. Upozorňuji, že pravidelné pozdní vyzvedávání dětí z mateřské školy je bráno jako hrubé porušování školního řádu se všemi možnými důsledky.


POSTUP PŘI RANNÍM SCHÁZENÍ A ODPOLEDNÍM ROZCHÁZENÍ DĚTÍ
- provoz speciálních tříd je od 7,00 - 16,00
1. od 6,30 provoz ve třídě ježků pro všechny třídy ( od 6,30 - 7,00 jsou všechny přítomné děti ve třídě ježků, kam je také přivádějte  hlavním vchodem)
2. od 7,00  je provoz ve třídě ježků již pouze pro ježky, krtky a sovy
myšky jsou již ve své třídě
medvědi jsou ve své třídě a také tam v době
od 7,00 - 7,30  přivádíte  zajíce a žabky
3. Od 7,30  je již provoz v každé třídě a děti přivádíte již do kmenových tříd

Odpoledne:
1. do 16,00 provoz ve všech třídách
2. Od 16,00 - 16,30 se třídy postupně spojují
- do ježků - ježci, myšky, krtci
- do medvědů - medvědi, sovy
3. provoz ve speciálních třídách je do 16,00


Vypadá to složitě, ale není to tak, jde o první dny, a pak do toho vniknete. Toto je ideální stav, pokud dojde k organizačním problémům a třídy je nezbytné spojovat, vždy je uvedeno na dveřích, ve které třídě děti jsou. Čipy Vás pustí do všech vstupních dveří, ale samozřejmě v určených časech.


VE ČTVRTEK  1.ZÁŘÍ  OD 17,00
proběhnou zahajovací třídní schůzky.
Prosíme bez dětí.
- v případě příznivého počasí proběhne v 17,00 zahájení na zahradě mateřské školy
- následovat budou třídní schůzky v jednotlivých třídách
- současně tento den proběhne členská schůze spolku SRPŠ
STANOVY SPOLKU - KLIKNĚTE A PROSTUDUJTE
Stanovy SRPŠ
- bude schvalován  členský příspěvek a složení výboru Spolku
Protože nechci, aby paní učitelky ve třídách vybírali peníze, veškeré finance půjdou přes účet spolku. Z tohoto důvodu bude příspěvek navýšen a dále klíčován následujícím způsobem:
1.000 Kč ........ stejná výše jako v minulých letech na akce školy -  divadla v MŠ, slavnosti, dárky pro předškoláky, drobné hračky,......
ČERPÁNÍ KOMPLEXNĚ ZA CELOU ŠKOLU
300 Kč .......... stejná výše jako v minulých letech na nadstandardní materiály pro tvořivé činnosti
ČERPÁNÍ ZA KAŽDOU TŘÍDU
Osobní konto dítěte ................... necháváme na Vašem uvážení, ale pro začátek alespoň 200 Kč. Z tohoto se budou hradit aktivity dle účasti dítěte - koně ve školce, nadstatndardní  interaktivní semináře, návštěva externích divadel,........
Výši osobního konta dítěte a hrazené akce na další měsíc se budeme snažit na konci měsíce vyvěsit ve třídách, abyste věděli, jestli máte poslat další příspěvek. Příspěvek na osobním kontu si budete muset hlídat, aby bylo konto dostatečně naplněno.
ČERPÁNÍ ZA KAŽDÉ DÍTĚ
Zatím nemáme zkušenosti, budeme to muset vychytat, aby to bylo co nejjednodušší.
Členský příspěvek.
Paušál   1.000 Kč
Třídní    300 Kč
Osobní konto     200 Kč  
                                                     aslespoň - Vaše uvážení
Celkem: cca  1.500 Kč
Předpokládám, že v hotovosti by se na třídách mělo vybírat pouze za fotografie
Podrobnější informace se dozvíte na třídní schůzce.DOPLŇKOVÝ  PROPGRAM  MATEŘSKÉ ŠKOLY - KROUŽKY
-
na začátku roku obdržíte ve třídě nabídku s nabízeným dolňkovým programem v naší mateřské škole
- svůj zájem zapíšete na nástěnky a ve třídě odevzdáte zájem/nezájem písemně v jednoduché přihlášce ( i nezájem pro naší kontrolu)
- vše si dobře promyslete, nepřetěžujte děti, protože doufáme, že kroužek bude pro dítě radostí a přínosem, bude se na aktivity těšit
- když se nějaký kroužek dostatečně nenaplní, nebude se otevírat
- některé kroužky vedou naši zaměstnanci, jiné nasmlouvané agentury
- na stránkách jsou zatím uvedeny časy a popis koužků loňských - jen pro Vaši inspiraci, postupně doplním aktuální verze
- jde o doplňkový program mateřské školy, kroužky jsou Vámi hrazeny a probíhají v odpoledních hodinách
- pokud kroužek zajišťuje agentura: budete vyplňovat i přihlášku pro agenturu, mnohdy v jejich elektronickém systému a platíte přímo na účty agentur
- pokud kroužek zajišťuje MŠ: platíte na účet mateřské školy - do zprávy pro příjemce uvádíte jméno dítěte a za jaký kroužek částka je, informace ke konkrétnímu kroužku podává zaměstnanec, který ho vede.

Předpokládaná nabídka doplňových aktivit na školní rok 2016/2017:

Zajišťují agentury:
- Angličtina 
- Dětská zumba   Zumba 2016   
- Vědecké pokusy    Vědecké pokusy 2016
- Sporťák    Sporťák2016
- Kroužek 112    Kroužek 112 
- Výtvarník - pro starší děti     Výtvarník 2016
- Flétna  ( paní učitelka Petrásková z mědvědů)    Flétna 2016 
- Joga    Joga

Zajišťují naši zaměstanci:
- Malý tvořínek - výtvarník pro mladší děti    Malý Tvořínek 2016 
- Keramika     Keramika 2016 
- Muzikoterapie     Muzikoterapie 2016 
- Dramaťák   Dramaťák2016 
- Nadrámeček - pro předškoláky     NADRÁMEČEK+LETÁK 

Předpokládáme:
- Dětský sboreček aneb zpěvohrátky
( po domluvě s pedagogy, vybrané děti)

V posledním srpnovém týdnu, vyvěsíme náplň jednotlivých aktivit, kdo kroužek vede, cenu a předpokládaný den konání.
Školkové kroužky platíte na účet MŠ. V hotovosti bude paní hospodářka vybírat v úterý 27.záší  7,00 - 9,00 ve třídě ježků.

SLEDUJTE NAŠE STRÁNKY, DALŠÍ INFORMACE BUDOU DOPLŇOVÁNY POSTUPNĚ


 MŮŽETE ŽÁDAT MČ PRAHA 5 O PŘÍSPĚVEK NA ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ
3_Žádost o příspěvek od 2017
Platná Pravidla od 13.7.2016!!
OBĚDY DO ŠKOLEK plakát 2017

Žádost zákonný zástupce vyplní za každé dítě zvlášť, doloží potřebné dokumenty a sám odevzdá na MČ Praha 5 Odbor školství.