O školce

              MATEŘSKÁ ŠKOLA MOTÝLEK V ÚSTÍ NAD LABEM
Mateřská škola se nachází v klidné vilové čtvrti v lokalitě Cibulka.

Zaměření MŠ:
Naše snažení směřuje k tomu, aby děti, které mateřskou školu opouštějí, byly osobnosti pokud možno jedinečné, vzhledem ke svému věku a individuálním možnostem co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, s vlastním rozumem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat.  Chceme, aby z nich byli jedinci na své úrovni přizpůsobiví, odvážní a také zodpovědní, ochotní nejen přijímat, ale také dávat, schopní se dále rozvíjet, učit se všemu, co budou v životě potřebovat a aktivně čelit problémům, které život přináší.

Kapacita školy je 143 dětí, které se vzdělávají v sedmi třídách.

  • třída Myšek, Medědů, Krtků, Ježků a Sov – běžné třídy s intergrací
  • třída Žabek pro děti s poruchami autistického spektra
  • třída Zajíčků pro děti s kombinovanými vadami

Děti jsou ve třídách rozděleny zpravidla podle věku, ve třídách zřízených dle § 16, odst.9 hraje hlavní roli druh a stupeň postižení.

O VAŠE DĚTI SE STARÁ:

17 učitelek
2 speciální pedagogové
1 školní psycholog
10 asistentů pedagoga
10 provozních zaměstnanců

Provoz MŠ je od 6,30 – 17,00
od 6,30 se všechny děti schází ve třídě Ježků
v 7,00 provoz ve třídách Ježků, Myšek, Žabek a Zajíců
v 7,30 vyzvednutí dětí z Ježků a rozchod do jednotlivých tříd
od 7,30 provoz ve všech třídách

Pro zajištění plynulého chodu jednotlivých tříd je stanoven příchod do mateřské školy nejpozději do 8,00 !!!!!!  Vchody se uzamykají a probíhá úklid hal a šaten.

Vyzvedávání po obědě:  12,15 – 13,00
Vyzvedávání odpoledne: od 15,00
V 16,00 odchod Zajíců a Žabek do Medvědů.
Od 16,30 jsou děti z Krtků, Myšek, Ježků spojeny v Ježcích, Sovy, Zajíci, Žabky a Medvědi v Medvědech