MŠ DUHA
Mateřská školaDUHA

respekt – tolerance – jedinečnost

Na cestě k inkluzi propojujeme světy dětí zdravých a znevýhodněných. Každé dítě je u nás vítáno.

KRÁSNÉ, VESELÉ A KLIDNÉ LÉTO PLNÉ ZÁŽITKŮ VÁM PŘEJE CELÁ DUHOVÁ ŠKOLKA.

Hipoterapie

Hiporehabilitace je moderní rehabilitační metoda s komplexním bio-psycho-sociálním působením na lidský organismus. Přenášením koňského hřbetu na lidské tělo dochází ke stimulaci centrálního nervového systému. Přejímání motorického pohybu ovlivňuje svalový tonus a zdokonaluje pohyb člověka v prostoru.

Hipoterapie musí probíhat pod vedením zkušeného terapeuta ve spolupráci s personálem mateřské školy.  Pro děti se speciálními potřebami představuje jednu z forem rehabilitace. Po fyziologické stránce jednoduchá cvičení na koních vedená adekvátně k formě postižení a věku dětí výrazně posilují drobné paravertebrální svalstvo nezbytné ke správnému držení těla, uvolňují spastické adduktory stehenních svalů, procvičují koordinaci pohybu a správné dýchání. Dalším významem je psychická stránka, kdy přímý kontakt s živým tvorem, pohyb zvířete, tělesné teplo a začátky péče o koně-kamaráda působí na děti blahodárným a uklidňujícím způsobem.

V čem je přínos:

  • rozvíjí citové schopnosti –  hlazení,navazování komunikace dítěte s terapeutem,  koněm , ochranitelské a pečovatelské postoje , získávání pocitu bezpečí, odbourávání strachu, uspokojování citových potřeb, rozvoj sociálních vazeb, adaptivní a sociální chování dítěte, tlumení agresivity
  • rozvíjí rozumové schopnosti – zájem o určité aktivity, rozvoj pozorovacích schopností – poznávání částí těla, nácvik sebeovládání
  • dítě je vychováváno k zodpovědnosti a kázni
  • rozvíjí pohybové schopnosti – formou různých her jsou děti motivovány k pohybu i pohybové schopnosti, rozvíjí se hrubá i jemná motorika, odvaha, ve společnosti zvířete se dítě učí i vhodně relaxovat
  • za pomoci hipoterapie máme šanci pozitivně ovlivnit různé pohybové a funkční poruchy – dětská mozková obrna, skoliózy, poruchy zraku, zranění.
  • Ovlivnění postupů při činnostech vyžadujících zapojení horních končetin, zkvalitnění pohybu, koordinaci oko x ruka, ruka x ruka, zvýšení svalové síly

Průběh:

Na hipoterapii dojíždí děti ze třídy Žabek a Zajíců. Jde o nadstandardní aktivitu, která je hrazena ze sponzorkých darů.

Hiporehabilitace  probíhá  1x týdně ( od jara do zimy) na huculských koních za odborného dohledu trenérů a pedagogického doprovodu. Děti se střídají v rehabilitační hipoterapii na dvou koních přibližně po 20 minutách.   V případě nepříznivého počasí, vysoké nemocnosti dětí, školy v přírodě apod. je termín po vzájemné dohodě změněn a přizpůsoben.

konil

MŠ DUHA

O naší škole

Naše snažení směřuje k tomu, aby děti, které mateřskou školu opouštějí, byly osobnosti pokud možno jedinečné, vzhledem ke svému věku a individuálním možnostem co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, s vlastním rozumem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat. Chceme, aby z nich byli jedinci na své úrovni přizpůsobiví, odvážní a také zodpovědní, ochotní nejen přijímat, ale také dávat, schopní se dále rozvíjet, učit se všemu, co budou v životě potřebovat a aktivně čelit problémům, které život přináší.