MŠ DUHA
Mateřská školaDUHA

respekt – tolerance – jedinečnost

Na cestě k inkluzi propojujeme světy dětí zdravých a znevýhodněných. Každé dítě je u nás vítáno.

Z důvodu celodenní odstávky vody ve středu 22. 5. 2024 bude po dohodě se zřizovatelem mateřská škola uzavřena.

Program Son-Rise

V naší mateřské škole poskytujeme výchovně vzdělávací činnost dětem zdravým, ale i dětem s různým typem postižení. Snažíme se pomoci rodičům pochopit, že například diagnóza autismus není rozsudkem nad dítětem, že existují lidé a zařízení, která nabízejí odbornou pomoc, rady, nápady, různé přístupy ..……
Ve třídě s dětmi s poruchami autistického spektra pracujeme formou strukturovaného režimu. Tento přístup se nám velmi osvědčil a máme viditelné výsledky. Nicméně jsme se po absolvování odborných seminářů a konzultacích s rodiči rozhodli, že nabídneme v rámci individuální práce a individuálního přístupu několikrát týdně souběžně práci dle metody Son – Rise program.

Son-Rise program je programem vzdělávání dětí a dospělých lidí s autismem. Byl vytvořen Barry Neilem Kaufmanem a jeho ženou Samahrií Lyte Kaufmanovou pro potřeby jejich syna Rauna, který byl označen za těžce autistického s nepříznivou prognózou, která předpokládala, že se Raun nikdy nenaučí mluvit, nikdy nebude preferovat lidi před věcmi.  Kaufmanovi se s touto prognózou neztotožnili a pokusili se o vlastní terapii, díky níž se  Raun  naučil mluvit i žít naprosto plnohodnotný život.
Hlavním cílem Son-Rise programu není člověka s autismem přizpůsobit našemu tzv. normálnímu  světu, ale navázat a prohlubovat vztah s ním prostřednictvím pochopení jeho chování a aktivního připojení se k tomuto chování. Program si dovolil navrhnout, že láska a hluboký respekt k člověku bude ten nejdůležitější faktor ovlivňující motivaci dítěte k učení. Od začátku stanovil Son – Rise  program  lásku k dítěti a jeho akceptaci za smysluplnou součást každodenního učebního procesu. Jedním z klíčových principů Son – Rise Program je postoj k dítěti a potažmo jeho autismu. Son – Rise program si totiž stanovil milovat dítě takové jaké je, včetně všeho, co jeho autismus přináší.
Základními principy Son-Rise programu jsou nesoudící a optimistický přístup k dítěti i k jeho projevům a vývoji, joining (připojování se k aktivitám dítěte), využívání přirozené motivace dítěte, výuka pomocí interaktivní hry, energie, nadšení a entuziasmus. Někdy trvá celé hodiny či dny, než najdeme dostatečně silnou motivaci.
Prvotní je vybudovat Son – Rise hernu, která  pomáhá dítěti zpracovávat svět po malých částech ve vlastním tempu. Nejedná se o izolaci, pobyt v herně je hlavně přípravou na „pobyt venku“ v době, kdy na něj dítě bude zralé a nebude ho děsit. Herna je místnost, která poskytuje dítěti dostatečný prostor, je to prostor bez rušivých momentů. Místnost je vymalovaná pouze v hodně světlých barvách, je zde pouze velké zrcadlo, trampolína, kamera pro záznam práce s dítětem. Tyto záznamy slouží rodičům, jak s dítětem pracovat doma. Pro odpočinek  jednu část místnosti vyplňuje relaxační polštář. Učitelka zde pracuje individuálně s každým dítětem a je zcela na těchto dvou osobnostech, aby navázaly „společnou nit“.
Praktikováním tohoto procesu vytváříme nejprve bezpečné, láskyplné prostředí, které nám pomůže vytvořit si s dítětem pouto. Následně aplikujeme léty vyzkoušené vzdělávací strategie vytvořené Son-Rise  programem.

NAŠE  SON-RISE HERNA

Son-Rise herna se nachází v bezprostřední blízkosti  tříd zřízených dle § 16, odst.9. Herna byla vybudována tak, aby splňovala veškeré atributy, které by správná SR herna měla mít. V herně se nachází velké jednosměrné pozorovací okno, kterým je možné sledovat průběh práce s dítětem. Základním prvkem herny jsou police s vybranými hračkami umístěné tak, aby na ně dosáhl pouze dospělý, a  tak je mohl využít například k rozvoji komunikace s dítětem. Nedílnou součástí herny je  velké zrcadlo, které nám pomáhá v podporování očního kontaktu dětí. V herně se nachází  pracovní stoleček se dvěma židličkami a relaxační vak.

JAK  PRACUJEME PODLE PROGRAMU SON-RISE U NÁS ?

Od začátku školního roku 2015/2016 pracujeme v Son-Rise herně se všemi dětmi ze třídy Žabek (třída pro děti s PAS). V herně výchovně vzdělávací práce probíhá individuálně – vždy paní učitelka s jedním dítětem. Herna je pro děti s PAS ideálním místem k uvědomění si pocitů bezpečí, jistoty a přijetí, které se jim v MŠ snažíme zprostředkovat.

V počátečním adaptačním období pracujeme s dítětem v herně pouze na rozvíjení vzájemného vztahu a důvěry jeden v druhého. Neklademe na dítě žádné požadavky, pouze sledujeme jeho motivace a snažíme se jej poznat a připojit se k němu v „jeho světě“. Jakmile se nám dítě začne více otevírat, snažíme se u něj rozvíjet základní sociální dovednosti – společnou interakci, komunikaci, flexibilitu a oční kontakt. K tomu využíváme jeho motivací a následujeme principy Son-Rise přístupu (jsme velmi otevření, nadšení, radostní, hlídáme si polohu vhodnou pro oční kontakt, neustále děti chválíme a podporujeme každý jejich sebemenší úspěch či snahu).

Son-Rise hernu využíváme i jako prostor k rozvíjení dalších oblastí vývoje dítěte, na které je třeba se v MŠ zaměřit (rozvoj jemné motoriky, grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání, předmatematických a logických představ apod.). Krátké úkoly rozvíjející tyto oblasti plníme vždy ihned po příchodu do herny u stolečku a děti motivujeme následnou hrou vedenou jejich zájmy. S každým dítětem trávíme v Son-Rise herně cca 10 – 15 minut denně – dle aktuálních časových možností daných počtem dětí ve třídě.

MŠ DUHA

O naší škole

Naše snažení směřuje k tomu, aby děti, které mateřskou školu opouštějí, byly osobnosti pokud možno jedinečné, vzhledem ke svému věku a individuálním možnostem co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, s vlastním rozumem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat. Chceme, aby z nich byli jedinci na své úrovni přizpůsobiví, odvážní a také zodpovědní, ochotní nejen přijímat, ale také dávat, schopní se dále rozvíjet, učit se všemu, co budou v životě potřebovat a aktivně čelit problémům, které život přináší.