MŠ DUHA
Mateřská školaDUHA

respekt – tolerance – jedinečnost

Na cestě k inkluzi propojujeme světy dětí zdravých a znevýhodněných. Každé dítě je u nás vítáno.

KRÁSNÉ, VESELÉ A KLIDNÉ LÉTO PLNÉ ZÁŽITKŮ VÁM PŘEJE CELÁ DUHOVÁ ŠKOLKA.

Tříde dle §16, odst.9

 • Pro optimální vývoj každého dítěte je velmi důležitá stimulace v raném dětském věku – odborné vedení dítěte zdravotně ohroženého, postiženého a oslabeného je nepostradatelné.
   
 • Vedle běžných tříd jsou v naší mateřské škole i třídy zřízené dle §16, odst.9. Tyto třídy umožní Vašemu dítěti několika hodinový pobyt mimo rodinu v kolektivu dětí, s poskytnutím odborně vedené stimulace vývoje dítěte. Veškeré nabízené činnosti využívají všechny děti společně, bez rozdílu.
 • Jedna  třída je zaměřena na péči o děti s autismem
 • Druhá  třída je zaměřena na děti s vadami kombinovanými ( epilepsie, opožděný psychomotorický vývoj, DMO, tělesné a mentální vady, logopedické vady, poruchy chování  aj.)
 • V obou třídách je nižší počet dětí.
 • Komplexní speciálně pedagogickou, logopedickou a psychologickou péči zajišťují odborní pracovníci s kvalifikovanými učitelkami. Ti se podílí na vypracování celkové diagnostiky dítěte, na tvorbě Individuálních vzdělávacích plánů, pro děti s autismem je zpracována metoda strukturovaného učení. Dále nabízíme poradenskou činnost pro rodiče a pomoc s výběrem vhodných školských zařízení po ukončení docházky do MŠ. Využíváme i prvky programu Son-rise.
 • K individuální práci využíváme i speciální počítačové programy za pomoci PC s dotykovou obrazovkou
 • Na základě odborného posudku a typu postižení inkludujeme děti do běžných tříd. V tomto případě je nezbytné brát v úvahu provozní a personální možnosti MŠ, stupeň postižení a připravenost dítěte.

Přijďte se podívat a blíže informovat.

 • Ve spolupráci s neziskovou organizacáí ADRA – pomáháme s inkluzívním vzděláváním v Moldávii
 • Spolupracujeme s neziskovými organizacemi ČLOVĚK V TÍSNI, ADRA, InBáze, z.s.
MŠ DUHA

O naší škole

Naše snažení směřuje k tomu, aby děti, které mateřskou školu opouštějí, byly osobnosti pokud možno jedinečné, vzhledem ke svému věku a individuálním možnostem co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, s vlastním rozumem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat. Chceme, aby z nich byli jedinci na své úrovni přizpůsobiví, odvážní a také zodpovědní, ochotní nejen přijímat, ale také dávat, schopní se dále rozvíjet, učit se všemu, co budou v životě potřebovat a aktivně čelit problémům, které život přináší.