MŠ DUHA
Mateřská školaDUHA

respekt – tolerance – jedinečnost

Na cestě k inkluzi propojujeme světy dětí zdravých a znevýhodněných. Každé dítě je u nás vítáno.

KRÁSNÉ, VESELÉ A KLIDNÉ LÉTO PLNÉ ZÁŽITKŮ VÁM PŘEJE CELÁ DUHOVÁ ŠKOLKA.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů 

Mateřská škola se speciálními třídami DUHA Praha 5 – Košíře, Trojdílná 1117(dále jen škola) jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen Nařízení), které nabylo účinnosti dne 25. května 2018.

Škola zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s právními důvody stanovenými v článku 6 Nařízení, pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu. Škola je oprávněna zpracovávat osobní údaje jednak pro plnění své povinnosti stanovené právními předpisy, tak pro účely související s plněním svého úkolu ve veřejném zájmu nebo s výkonem své pravomoci jako orgánu veřejné moci. Účel zpracování osobních údajů eviduje škola pro jednotlivé agendy v záznamech o činnostech zpracování podle článku 30 Nařízení.

V relevantních případech je možné se na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle Nařízení. Rovněž se mohou subjekty údajů a jejich zákonní zástupci v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu na školu obracet za účelem odvolání souhlasu podle článku 7 odst. 3 Nařízení. Informace o Vašich právech a problematice oblasti ochrany osobních údajů naleznete v Prohlášení – poučení o zpracovávání osobních údajů zde: Informační prohlášení školy - poučení o zpracování osobních údajů (359.67 kB)

Za účelem splnění uvedených povinností škola jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů a v souladu s Nařízením informuje subjekty údajů o jejich právech, jejichž výkon je upraven vnitřním organizačním předpisem.

Identifikační údaje správce

Název: Mateřská škola se speciálními třídami DUHA Praha 5 – Košíře, Trojdílná 1117
Sídlo: Trojdílná 1117/18,  150 00   Praha 5 – Košíře
Zastoupena: Mgr.Ludmilou Maškovou, ředitelkou školy
IČO: 70107742
Tel: +420 602 859 251
ID datové schránky: zpdkyyx
Elektronická podatelna: maskova@skolkaduha.cz
Webové stránky: www.skolkaduha.cz.

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Lucie Kolářová
Tel.: +420 605 204 665
        +420 257 000 844
Email: poverenec@praha5.cz
           lucie.kolarova@praha5.cz

Adresa pro osobní jednání:

Úřad městské části Praha 5, Štefánikova 236/13, 246/15, číslo dveří 209

Úřední hodiny:
pondělí: 13:00 - 16:00
středa:   10:00 - 12:00
 

Informační prohlášení školy – Poučení o zpracování osobních údajů

Jaké osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje se mohou ve škole zpracovávat pouze:
– na základě právního předpisu nebo
– na základě informovaného souhlasu zákonných zástupců dětí

Ředitelka školy důsledně zakazuje předávání osobních údajů dětí třetím osobám soukromého práva (nabídky pomůcek, knih, aktivit pro děti).

Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona

školní matrika
doklady o přijímání dětí  k předškolnímu vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování
třídní kniha
záznamy z pedagogických rad
kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, popřípadě lékařské posudky.

Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů

podněty pro jednání OSPOD, přestupkové komise
podklady dětí pro vyšetření v PPP, SPC
hlášení trestných činů, neomluvená absence
údaje o zdravotní způsobilosti dítěte na zotavovacích akcích
samotestování – zda jsou přítomny antigeny viru SARS-CoV-2 či nikoliv

Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu

Všechny další údaje, které jsou nezbytné pro komunikaci se zákonnými zástupci. Tyto údaje se snažíme minimalizovat. Informovaný souhlas je platný po celou dobu docházky dítěte do naší mateřské školy, po ukončení docházky bude ihned řádně skartován. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.

Zabezpečení osobních údajů
Škola má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů: uložení dokumentů podle spisového a skartačního řádu – uzamykatelné skříně a stoly.

Osobní údaje zpracovávané na základě Školského zákona o dětech – pro potřeby školní matriky:
(bez informovaného souhlasu)

Jméno a příjmení
Datum a místo narození
Trvalý pobyt
Rodné číslo
Státní občanství
Zahájení, průběh  a ukončení vzdělávání
Vyučovací jazyk
Údaje o znevýhodnění dle § 16, odst.9
Podpůrná opatření
Zdravotní způsobilost

Osobní údaje zpracovávané na základě Školského zákona o zákonných zástupcích – pro potřeby školní matriky a pro nezbytný kontakt se zákonnými zástupci  (bez informovaného souhlasu):

Jméno a příjmení
Trvalý pobyt
Doručovací adresa
Telefonické spojení

Informační systém mateřské školy

Informační systém Mateřské školy se speciálními třídami DUHA Praha 5 – Košíře, Trojdílná 1117– pokyny pro zacházení s informacemi.

I. Informační systém mateřské školy je využíván pro:
1. vnitřní potřebu školy
2. pro jiné orgány státní správy a samosprávy (KÚ, MÚ, ČŠI)
3. pro potřebu uplatnění Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen Nařízení), které nabylo účinnosti dne 25. května 2018.

II. Informační systém mateřské školy
Rozhodnutí o zařazení do sítě škol a školských zařízení a související dokumenty
Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ
Přehled výchovné práce
Přehled o docházce dítěte do MŠ
Evidenční list pro dítě v MŠ
Diagnostické listy – evaluace
Evidence dětí včetně osobních údajů, údajů o rodině, údajů a přijetí dítěte do MŠ, průběhu a ukončení jeho docházky
Vnitřní řád mateřské školy
Záznamy z pedagogických rad a provozních porad
Osobní a zdravotní dokumentace dětí ze tříd zřízených dle § 16, odst.9  (při zachování povinné mlčenlivosti o těchto údajích)
Kniha úrazů
Hospodářská dokumentace a evidence majetku
Personální dokumentace
Protokoly a záznamy o provedených kontrolách
Organizační řád školy
Přehled o docházce pracovníků školy (evidenční list)
Evidence úrazů pracovníků školy
Záznamy o kontrolách provedených na škole
Rozvrh pracovní doby

III. Informační systém má podobu:
spisového materiálu
počítačové databáze

 

IV. Zásady zacházení s informacemi v informačním systému mateřské školy:
Škola jako provozovatel informačního systému nakládá s informacemi, které vypovídají o osobnosti a soukromí dotčených osob.  Je proto povinna postupovat v souladu s nařízením EU 679/2016 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení na ochranu osobních údajů v informačních systémech.

Škola smí získávat jen informace potřebné pro svoji činnost a provoz. Informace musí být v přiměřeném rozsahu.

Škola si musí ověřovat, zda informace, s nimiž v informačním systému nakládá, jsou přesné a podle potřeby je aktualizuje. Neuchovává ve svém informačním systému nepravdivé informace.

Škola získává informace pro informační systém náležitým způsobem. Nesmí získávat informace pod krytím jiným účelem nebo jinou činností.

Škola je povinna uchovávat informace. Doba uchování je dána typovým rejstříkem pro skartaci.

Škola zajistí ochranu svého informačního systému před náhodným nebo neoprávněným zničením, náhodným poškozením, jakož i před neoprávněným přístupem nebo zpracováním.

Škola stanoví přesně práva a povinnosti pracovníků, kteří mají přístup k informačnímu systému .

Škola zajistí účinná opatření, aby po skončení pracovního poměru zaměstnance nemohly být informace, s nimiž nakládal, touto osobou využity.

V. Organizační zabezpečení nakládání s informacemi

Údaje o dětech ve spisové podobě
Přehledy výchovné práce, aktualizace, evaluace dětí jsou vždy uloženy v uzamčených zásuvkách psacích stolů. Pokud se s nimi nepracuje, nejsou nikdy ponechány na volně přístupném místě.

Dokumentace dětí ze tříd zřízených dle § 16, odst.9  je uložena v ředitelně a u speciálního pedagoga, na třídy se půjčuje na nezbytně nutnou dobu. Tato dokumentace (lékařské zprávy, psychologická vyšetření, diagnostika rodiny), pokud je na třídě,  je vždy uložena v uzavřené skříňce či zásuvce.

Zápisy do přehledu výchovné práce vedou obě učitelky, každá odpovídá za správnost svého zápisu.

Informace o rodině musí odpovídat skutečnosti, s taktem pojmenovávat citlivé okolnosti v rodině.

Zdravotní záznamy o dětech musí odpovídat skutečnosti, zaměřit se na ty informace, které jsou důležité (alergie, chronická onemocnění, zdravotní omezení, apod.).

Údaje do evaluačních listů se zaznamenávají postupně, tak, jak učitelka poznává dítě, jak se dítě mění. Vyhnout se frázovitosti nebo nic neříkajícím heslům.

Aktualizace a evaluační listy na třídách jsou přehledně uspořádány a vedeny pro každé dítě ve třídě, uchovávány jsou v uzamčené zásuvce.

Veškeré výstupy z informačního systému školy, které jsou součástí veřejných zpráv, musí být formulovány v obecné rovině, aby nevypovídaly o osobnosti jednotlivých dětí.

Kontrolu dokumentů provádí ředitelka školy dle plánu kontrol v průběhu školního roku.

Údaje o dětech ve školní databázi
S kompletní databází smí pracovat ředitelka mateřské školy, zástupkyně ředitelky a hospodářka školy.

Za správnost údajů zadaných do databáze odpovídá hospodářka školy, za doplňování databáze odpovídá ředitelka školy. 

Údaje o pracovnících školy
Veškeré údaje jsou uloženy v ředitelně a na počítači ředitelky a hospodářky školy. V listinné podobě jsou uloženy v zamčené ředitelně v zamčené skříni.

Veškeré údaje o zaměstnancích školy jsou důvěrné a jejich použití pro jiné účely než potřeby organizace musí schválit ředitelka školy.

Za správnost údajů a správnost nakládání s údaji zodpovídá ředitelka školy a hospodářka školy.

VI. Informace o dětech ve výchovně vzdělávacím procesu
Informace o dítěti ve výchovně vzdělávacím procesu získává učitelka zejména:

–           Soustavným diagnostickým pozorováním dítěte

–           Soustavným sledováním výkonů dítěte

–           Analýzou výsledků činnosti dítěte

–           Konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky pedagogicko psychologických poraden a zdravotních služeb, zejména u dětí s trvalejšími psychickými a zdravotními potížemi a poruchami

–           Rozhovory s dítětem dle věkových možností a zákonnými zástupci dítěte

Informace o dětech
Informace o dítěti ve výchovně vzdělávacím procesu je nutné chápat jako důvěrné a mohou být proto poskytnuty pouze zákonným zástupcům. Z rozhodnutí ředitelky školy mohou být dílčí informace poskytnuty jiným státním orgánům na základě písemné žádosti (policie ČR, soud, odbor sociální péče, apod.).

Jsou-li tyto informace dále zpracovávány, např. do výroční zprávy ředitelky školy, musí mít pouze obecně statistický charakter, aby nedošlo k porušování ochrany údajů v informačním systému.

Veškeré informace o dětech ve výchovně vzdělávacím procesu jsou bezplatné.

O školce

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Informace e-mailem

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Chci se zaregistrovat

Smart info

MŠ DUHA

O naší škole

Naše snažení směřuje k tomu, aby děti, které mateřskou školu opouštějí, byly osobnosti pokud možno jedinečné, vzhledem ke svému věku a individuálním možnostem co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, s vlastním rozumem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat. Chceme, aby z nich byli jedinci na své úrovni přizpůsobiví, odvážní a také zodpovědní, ochotní nejen přijímat, ale také dávat, schopní se dále rozvíjet, učit se všemu, co budou v životě potřebovat a aktivně čelit problémům, které život přináší.