MŠ DUHA
Mateřská školaDUHA

respekt – tolerance – jedinečnost

Na cestě k inkluzi propojujeme světy dětí zdravých a znevýhodněných. Každé dítě je u nás vítáno.

Z důvodu celodenní odstávky vody ve středu 22. 5. 2024 bude po dohodě se zřizovatelem mateřská škola uzavřena.

Školní jídelna

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY 

 • vedoucí ŠJ Hana Splavcová    608 859 212
 • vedoucí kuchařka Zdeňka Buberlová
 • kuchařka Jitka Melková
 • kuchařka Zhanna Uzhakova

1. Zásady provozu

 • Vedoucí ŠJ a zaměstnanci kuchyně se řídí platnými hygienickými vyhláškami, vnitřními předpisy a směrnicemi, jež jsou uloženy k nahlédnutí v kanceláři vedoucí školní jídelny.
 • Jídelní lístek je sestavování na základě zdravé výživy, nutričního doporučení a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin.
 • Stanovený pitný režim mají děti k dispozici celý den .
 • Jsou dodržovány technologické postupy a normy při přípravě jídla

norma syrového masa    děti 3 – 6 let    50g

děti 7 let          70g

dospělí            100g

 • Rodiče mají možnost seznámit se s alergeny v připravovaných pokrmech. V případě, že dítě na základě lékařského vyjádření trpí alergii na určitou potravinu, rodiče tuto skutečnost oznámí vedoucí školní jídelny  a pedagogům ve třídách.

2. Provozní doba školní jídelny

Dítě v mateřské škole má právo denně odebrat přesnídávku, oběd svačinu, včetně tekutin v rámci dodržování pitného režimu. Každé z jídel je poskytováno nejvýše jednou denně, podle délky pobytu dítěte v MŠ.  Děti, které odcházejí výjimečně po obědě domů a mají zaplacenou celodenní stravu, dostávají v poledne náhradní svačinu v souladu se systémem HACCP. Odchod po obědě je nutno nahlásit nejpozději do 11.00 hodin, v pozdější době již nebude možno z provozních důvodů vydat náhradní svačinu.

Donáška jakéhokoliv druhu potravin a nápojů je z hygienických důvodů přísně zakázána!

Výdej stravy

Pitný režim                                           6,30  –  17,00

Přesnídávka                                          9,00  –   9,20

Oběd                                                    12,00  – 12,30

Svačina                                                 14,30  – 15,00

 

3. Výše stravného

Podle vyhlášky 107/2005 Sb. O školním stravování jsou strávníci zařazovány do výživových norem a finančních limitů rozhodných pro stanovení výše stravného podle data narození. Do věkových skupin jsou žáci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahuj věku podle bodů 1  až 4 dle Školního zákona  561/2004 Sb. §24

Výše stravného od 1. 9. 2023:

Strávníci do 6 let                                52,–

Strávníci 7 – 10 let                              57,–
                                                    3 - 6 let                   7 letí
Přesnídávka:                               11 Kč                      11 Kč
Oběd:                                           30 Kč                      35 Kč
Svačina:                                       11 Kč                      11 Kč       
Pouze pitný režim:  8 Kč   

Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.
 

4. Přihlášení strávníků

Zákonný zástupce vyplní přihlášku ke stravování, která je uložena v kanceláři školní jídelny a dále je s ná nakládáno v souladu s nařízením GDPR a spisovým řádem školy.

 

5. Způsob úhrady stravného

Úhrada stravného je prováděna

 • bezhotovostním platebním stykem a to zálohově vždy do 10. v příslušném měsíci

Číslo účtu                               27-6622910217/0100

Variabilní symbol                 číslo strávníka přidělené vedoucí ŠJ      s    přečíslím    30  =   30xxxxx

 • hotovostní platbou vždy první pondělí v měsíci v kanceláří vedoucí školní jídelny

Přeplatky stravného  budou vyúčtovány vždy v červnu nebo ihned po ukončení školní docházky.

Nezaplacení úplaty za stravné je důvodem k vyloučení dítěte ze školního stravování a k ukončení docházky do mateřské školy.

 

6. Odhlašování strávníků

Rodiče mohou omluvit nepřítomnost dítěte:

 • v aplikaci LYFLE
 • osobně ve třídě učitelce
 • telefonicky na tel. číslech jednotlivých tříd

vždy jen do 8,00 hod.

První den neplánované nepřítomnosti je možno odebrat stravu do jídlonosiče po předchozí domluvě s vedoucí ŠJ v době od 11,45 do 12,00 hod. Při odběru do jídlonosiče musí být dodrženy předepsané hyg. zásady. Další dny nemá strávník nárok na dotovanou stravu a musí se ze stravování odhlásit.

S Provozním řádem školní jídelny jsou seznámeni všichni zákonní zástupci při zahájení nového školního roku a je k dispozici u vedoucí školní jídelny.

 

Praha 26. 6. 2023

MŠ DUHA

O naší škole

Naše snažení směřuje k tomu, aby děti, které mateřskou školu opouštějí, byly osobnosti pokud možno jedinečné, vzhledem ke svému věku a individuálním možnostem co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, s vlastním rozumem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat. Chceme, aby z nich byli jedinci na své úrovni přizpůsobiví, odvážní a také zodpovědní, ochotní nejen přijímat, ale také dávat, schopní se dále rozvíjet, učit se všemu, co budou v životě potřebovat a aktivně čelit problémům, které život přináší.