MŠ DUHA
Mateřská školaDUHA

respekt – tolerance – jedinečnost

Na cestě k inkluzi propojujeme světy dětí zdravých a znevýhodněných. Každé dítě je u nás vítáno.

KRÁSNÉ, VESELÉ A KLIDNÉ LÉTO PLNÉ ZÁŽITKŮ VÁM PŘEJE CELÁ DUHOVÁ ŠKOLKA.

Nadrámeček

Nadrámeček vedou:

  • Mgr. Martina SKLENIČKOVÁ – 723 461 537 (logopedie)
  • Mgr. Monika KUBÁSKOVÁ
  • Pro předškolní děti z běžných tříd

Název kroužku: „ Nadrámeček“  aneb malý Amos…
Kroužek vede: Martina Skleničková , Monika Kubásková
Četnost: 1 x týdně /45 minut
Cena: 1.800,- Kč (v ceně je zahrnut veškerý studijní materiál)
Platba na účet školky:
do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte a za který kroužek platíte
Náplň kroužku: rozvoj osobnostních dovedností potřebných pro úspěšný vstup do školy

Připravili jsme kroužek pro děti, které půjdou v září do školy. Obsahem budou činnosti nad rámec (Nadrámeček) běžných výchovně vzdělávacích činností dětí v předškolním věku. Zaměříme se na aktuální potřeby a rozvoj individuálních potřeb každého dítěte. Budeme postupovat důsledně od elementárních dovedností ke složitějším klíčovým kompetencím. Jejich úspěšné zvládnutí usnadní dítěti start do základní školy.

Na co se zaměřujeme:

  1. Hrubá motorika, jemná motorika, grafomotorika (špetkový úchop, postavení ruky při psaní, uvolnění ruky, vizuomotorické koordinace …..)
  2. Zrakové vnímání ( zraková paměť, pravidelný posun očí po řádku,….)
  3. Předmatematické dovednosti ( první, poslední, před, za, posloupnost času a matematická řada….)
  4. Kritické myšlení, řeč ( výslovnost, slovní zásoba,práce s textem, samostatné uvažování, rozvoj verbálních dovedností každého dítěte…. )
  5. Sluchová percepce (diskriminace hlásek ve slovech, iniciační finální hláska,…)
  6. Rozvoj sociálních dovedností (radost z úspěchu, pozitivní sebepojetí a hodnocení každého jedince, rozvoj pozitivní vnitřní motivace,kreativita)
  7. Veškerá naše činnost bude probíhat na základě prožitkové a projektové metody
MŠ DUHA

O naší škole

Naše snažení směřuje k tomu, aby děti, které mateřskou školu opouštějí, byly osobnosti pokud možno jedinečné, vzhledem ke svému věku a individuálním možnostem co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, s vlastním rozumem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat. Chceme, aby z nich byli jedinci na své úrovni přizpůsobiví, odvážní a také zodpovědní, ochotní nejen přijímat, ale také dávat, schopní se dále rozvíjet, učit se všemu, co budou v životě potřebovat a aktivně čelit problémům, které život přináší.