MŠ DUHA
Mateřská školaDUHA

respekt – tolerance – jedinečnost

Na cestě k inkluzi propojujeme světy dětí zdravých a znevýhodněných. Každé dítě je u nás vítáno.

Zápis do MŠ

Od  11. 4. 2023 bude spuštěna aplikace zápis do MŠ, kde si vygenerujete a vytiskněte všechny dokumenty potřebné k zápisu do naší mateřské školy.   https://zapisdoms-praha5.praha.eu/
Den otevřených dveří se bude konat v pondělí 3. dubna 2023, prohlídka školy v 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 15:00, 15:30

ELEKTRONICKÉ PŘIHLÁŠKY A NEJAKTUÁLNĚJŠÍ  INFORMACE  K ODEVZDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ  NAJDETE  ZDE - od 11. 4. 2023:

PŘIDĚLENÍ REGISTRAČNÍHO ČÍSLA

Přidělení registračního čísla (214.23 kB)

KRITÉRIA


ZÁPIS DO NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY – SBĚR VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ – BUDE PROBÍHAT V TERMÍNU:
ÚTERÝ     2. KVĚTNA 2023   OD 8,00 – 17,15  /POLEDNÍ PAUZA 12,00 – 13,00/
STŘEDA  3. KVĚTNA 2023   OD 8,00 – 12,00

Tento termín zápisu k předškolnímu vzdělávání se netýká zájemců s udělenou dočasnou ochranou - LEX UKRAJINA.  Pro tyto zájemce bude vyhlášený zvláštní termín zápisu.

PLAKÁT NA ZÁPIS 2023-2024 (481.51 kB)


MÍSTO PRO PODÁNÍ VYPLNĚNÉ ŽÁDOSTI:

– ŘEDITELNA ŠKOLY

Doručení žádosti proveďte jedním z těchto způsobů:
osobně – směr bude značen šipkami 
 - v termínu 2. 5.  – 3.  5.  2023, na adrese Trojdílná 1117/18, Praha 5 –  ELEKTRONICKÝ ZÁPIS VÁM NABÍDNE REZERVAČNÍ SYSTÉM, zde si vyberete čas osobního odevzdání Žádosti

• datovou schránkou, datová schránka musí být fyzické osoby 
 - v termínu 2. 5. – 3.  5.  2023
na adresu DS: zpdkyyx

e-mailem (s elektronickým podpisem – nelze poslat prostý email) maskova@skolkaduha.cz
 - v termínu 2. 5. – 3. 5. 2023

poštou 
 - v termínu 2. 5.  – 3.  5.  2023 – závazné je datum podacího razítka pošty
Mateřská škola se speciálními třídami DUHA Praha 5 – Košíře, Trojdílná 1117, příspěvková organizace
Trojdílná 1117/18, 150 00   Praha 5 – Košíře
 

ÚMČ Praha 5 – Odbor školství zřídil pro zákonné zástupce, kteří nemají přístup k internetu nebo tiskárně, kontaktní místa:

  • ÚMČ Praha 5 – odbor školství, nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5.
  • 1. patro, č. dv. 115 – Marcela Dočkalová, tel. 257 000 188
  • 1. patro, č. dv. 117 – Terezie Valoušková, tel. 257 000 459

Po předchozím telefonickém objednání.CO S SEBOU PŘINESETE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY:

Zápis pro školní rok 2023/2024 – odevzdávání  Žádostí a ostatních formulářů:
V PŘÍPADĚ OSOBNÍHO PODÁNÍ - vše v originálu:

– řádně vyplněnou a podepsanou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
– potvrzení dětského lékaře s údaji o řádném očkování
– Váš průkaz totožnosti
– rodný list dítěte
– kartičku o zdravotním pojištění dítěte
– pokud se jedná o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami a bylo vyšetřeno ve školském poradenském zařízení – přiložíte kopii Doporučení
– SOUHLAS S OVĚŘENÍM TRVALÉHO BYDLIŠTĚ DÍTĚTE ( je součástí elektronické Žádosti)
 

 

V  PŘÍPADĚ  JINÉHO  PODÁNÍ:
– řádně vyplněnou a podepsanou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání - originál
– potvrzení dětského lékaře s údaji o řádném očkování - originál
– kopie rodného listu dítěte  ( po ukončení správního řízení bude řádně zlikvidováno)
– kopii kartičky o zdravotního pojištění dítěte (po ukončení správního řízení bude řádně zlikvidováno)
– pokud se jedná o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami a bylo vyšetřeno ve školském poradenském zařízení – přiložíte kopii Doporučení
– SOUHLAS S OVĚŘENÍM TRVALÉHO BYDLIŠTĚ DÍTĚTE (je součástí elektronické Žádosti)
 


– Občané třetích zemí ( tedy mimo EU) jsou povinni doložit oprávnění k pobytu dítěte na území ČR ve smyslu ustanovení § 20 odst.2 písm.d) školského zákona. Dále je u takovéto žádosti třeba doložit doklad o zdravotním pojištění dítěte na území ČR.


POZOR !!!!!  V případě přijetí dítěte se speciálními vzdělávcímI potřebami PŘEDEM ZATELEFONUJTE A DOMLUVÍME SI OSOBNÍ SCHŮZKU →  →→
V naší mateřské škole jsou zřízeny vedle tříd běžných i třídy  dle § 16, odst. 9, školského zákona, v platném znění ( speciální třídy). Jedna pro děti s poruchami autistického spektra, druhá pro děti s kombinovanými postiženími. Při odevzdávání Žádostí k přijetí se pokusíme společně vyspecifikovat, kde bude Vašemu dítěti nejlépe. K přijetí do těchto tříd budu po Vás požadovat Doporučení k zařazení do třídy zřízené dle § 16, odst. 9, školského zákona, které vydávají  školská poradenská zařízení, která jsou zařazena v síti škol. 
 

Je zavedena povinnost předškolního vzdělávání pětiletých dětí ( § 34, odst.1 ŠZ v platném znění).
Pro děti, které do 31. srpna 2023 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2023 předškolní vzdělávání povinné.Možnost vyjádřit se k podkladům správního řízení dle § 36, odst. 3 a možnost nahlédnout do spisu dle § 38, odst. 1 správního řádu, v platném znění je stanovena na:

středa 10. května 2023 od 9,00 – 11,00 – v ředitelně mateřské školy.

 

Následně  budete postupně vyzýváni prostřednictvím Vašeho emailu, pořp. telefonicky k převzetí  ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO NAŠÍ MŠ (uvádějte, prosím, aktuální emaily a telefony).

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě zákonným zástupcům Českou poštou (obálka s červeným pruhem) na kontaktní adresu uvedenou v Žádosti o přijetí.

Možnost převzít osobně Rozhodnutí o přijetí dítěte bude také na zahajovací třídní schůzce, která se bude konat ve středu 7. června od 15,30.

Seznam přijatých dětí  k předškolnímu vzdělávání  do naší MŠ bude vyvěšen v řádném termínu na webových stránkách mateřské školy a na úřední desce přibližně 31. května 2023 (nejpozději 1. června  2023). Na seznamu budou děti uvedeny pod přidělenými registračními čísly.

 

MŠ DUHA

O naší škole

Naše snažení směřuje k tomu, aby děti, které mateřskou školu opouštějí, byly osobnosti pokud možno jedinečné, vzhledem ke svému věku a individuálním možnostem co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, s vlastním rozumem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat. Chceme, aby z nich byli jedinci na své úrovni přizpůsobiví, odvážní a také zodpovědní, ochotní nejen přijímat, ale také dávat, schopní se dále rozvíjet, učit se všemu, co budou v životě potřebovat a aktivně čelit problémům, které život přináší.