MŠ DUHA
Mateřská školaDUHA

respekt – tolerance – jedinečnost

Na cestě k inkluzi propojujeme světy dětí zdravých a znevýhodněných. Každé dítě je u nás vítáno.

KRÁSNÉ, VESELÉ A KLIDNÉ LÉTO PLNÉ ZÁŽITKŮ VÁM PŘEJE CELÁ DUHOVÁ ŠKOLKA.

Školní vzdělávací program

ANOTACE  ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

„ČLOVÍČEK A ŠEST BAREV DUHY…“

 • Žije-li dítě v povzbuzování, naučí se smělosti.
 • Žije-li dítě v toleranci, naučí se trpělivosti.
 • Žije-li dítě s pochvalou, naučí se oceňovat.
 • Žije-li dítě v poctivosti, naučí se spravedlnosti.
 • Žije-li dítě v bezpečí, naučí se věřit.
 • Žije-li dítě v přátelském prostředí, naučí se hledat ve světě lásku.
 •  

Ale:

 • Žije-li dítě v kárání, naučí se odsuzovat.
 • Žije-li dítě v nepřátelství, naučí se útočit.
 • Žije-li dítě v posměchu, naučí se vyhýbavosti.

 

Výchova dítěte v naší mateřské škole směřuje k rozvoji osobnosti, posilování úcty k právům a svobodám, posilování úcty k rodičům, kultuře, jazyku, zemi kde žijeme, civilizaci, jiným národům, etnikům a náboženstvím. Chceme vést děti k snášenlivosti, úctě k životnímu prostředí, připravovat je na zodpovědný a kvalitní život. Mateřská škola je umístěna v klidné vilové čtvrti v blízkosti lesa v lokalitě „Cibulka“. Budova je z velké části zrekonstruovaná, třídy jsou moderně vybaveny a vymalovány veselými pastelovými barvami. Děti denně využívají sportovním nářadím bohatě vybavenou tělocvičnu a rozsáhlou zahradu s klouzačkami, tobogánem, herními sestavami, nově vybudovaným pítkem, pískovišti a dalšími hračkami.

▼ akceptujeme

Ve své práci akcentujeme všestranný rozvoj dítěte, který vychází z upřímných a vlídných vztahů mezi učitelkou a dětmi i mezi dětmi samotnými. Na základě pevných kladných vztahů uskutečňujeme uspokojování potřeb dětí jak fyzických, tak psychických, které vychází ze zákonitostí vývoje dítěte, z konkrétních situací, citových stavů dítěte i zájmů celé skupiny.

▼ vytváříme

Snažíme se o vytváření a vypěstování celého souboru společensko-pozitivních vztahů, připravenosti pomáhat druhým, ohleduplnosti, trpělivosti a porozumění. Při tom dbáme na to, aby se tyto vlastnosti nevytvářely jenom živelně, vzájemným soužitím, ale aby byly systematicky pěstovány a upevňovány. Cílem naší snahy je samostatné, spokojené dítě, které je připravené se učit a rozvíjet své schopnosti, vnímat své okolí a komunikovat s ním. Kromě toho se učí prosazovat svůj názor, ale i respektovat druhé.

▼ klademe důraz

Důraz klademe na aktivní účast dítěte, která je založena na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení. Vzdělávání probíhá zpravidla ve skupinách nebo individuálně. Všechny předkládané činnosti obsahují herní prvky a prvky kreativity bez zbytečného memorování a nabízení hotových poznatků.
Zároveň dětem necháváme dostatek času i prostoru pro spontánní hru, relaxační a odpočinkové činnosti.

▼ integrujeme

Vedle tříd běžných pro zdravé děti, kde je možnost integrovat děti s lehčím stupněm postižení, zajišťujeme péči ve třídách zřízených dle §16, odst.9  dětem s kombinovanými vadami, vadami logopedickými, poruchami chování a dětem s poruchou autistického spektra. Počet dětí ve třídě je výrazně nižší. V těchto třídách probíhá práce s dětmi dle individuálních vzdělávacích plánů, které zpracovává speciální pedagog v těsné spolupráci s učitelkami a dalšími odborníky. Vedle běžných aktivit jim poskytujeme řadu speciálně pedagogických činností, které umožňují optimální rozvoj jejich osobnosti a dosáhnutí co nejvyšší možné úrovně vzdělání v rámci jejich postižení a co největší samostatnosti. Ve spolupráci s dětským psychologem, klinickým logopedem a speciálním pedagogem je uplatňován důsledně individuální přístup jako možnost diferencovat požadavky podle stupně inteligence, popř. poruchy či postižení. Při práci ve třídě pro děti s poruchou autistického spektra je využíváno strukturovaného učení a aktivizují přístup využívající prvky programu Son-Rise.. Naše snažení si klade za cíl jít cestou k inkluzi.

▼ vzděláváme

Obsah vzdělávání vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, respektujeme všechny hlavní cíle. Konkretizace obsahu je uskutečňována prostřednictvím edukačních činností (viz TVP) na základě prožitků a zkušeností. Je stavěna na vnitřní motivaci dítěte a jeho osobní aktivitě. Vždy vychází z osobní možnosti a potřeby každého dítěte, ze života dětí a prostředí, ve kterém vyrůstají.
Na třídách pracujeme podle projektů. Naše země je veliká, žijeme zde my, druzí lidé a kamarádi, zvířata, je zde plno rostlin, řek a lesů, moří a pouští, hor a zelených luk. Všechno chceme poznat, osahat si, prožít.
Témata jednotlivých projektů jsou v každé třídě plánována postupně dle ŠVP, potřeby a nahodilých situací, svým obsahem vedou k naplňování klíčových kompetencí pro předškolní období. Součástí ŠVP je ve speciálních třídách hipoterapie a canisterapie.

„ČLOVÍČEK A ŠEST BAREV DUHY….“
INTEGROVANÉ BLOKY

 • ČLOVÍČEK ŽIJE ZDRAVĚ

– žlutá – kde se slunce dotkne země…

 • ČLOVÍČKU, POVÍDEJ SI SE MNOU

– modrá – podej mi ruku a pojď…

 • ČLOVÍČKU, KDO JSI…?

– fialová – bludiště vztahů…

 • ČLOVÍČKOVO OKOLÍ A SVĚT

– červená – jsme stejní, jsme jiní…

 • ČLOVÍČEK PUTUJE PŘÍRODOU

zelená – zelení kouzelníci…

DOPLŇUJÍCÍ CELOROČNÍ PROJEKTY:

 • CO TRÁPÍ SVĚT, ČLOVÍČKU 
  oranžová (ekologické vědomí a svědomí)
 • ČLOVÍČEK A DUHOVĚ ZDRAVÝ ŽIVOT
  zdravý životní styl
 • ČLOVÍČEK CESTUJE NAPŘÍČ SVĚTADÍLY
  globální a multikulturní vzdělávání
 • ČLOVÍČEK TO TAKÉ UMÍ
  logopedický program
 • ČLOVÍČEK NA CESTĚ K INKLUZI A TOLERANCI
  integrace,  tolerance ke stáří , jiným etnikům a národům, postiženým, globální a multikulturní vzdělávání…..
 • ČLOVÍČEK VE SVĚTĚ POČÍTAČŮ – základy ICT, interaktivní tabule
 • ČLOVÍČEK JDE CESTOU NECESTOU PO SVÉM OKOLÍ – místopis
 • ČLOVÍČEK VE SVĚTOVÉ ŠKOLE – průnikové téma ekologie, multikultura, globalizace, ochrana životního prostředí,…..

Celý ŠVP vychází ze znalostí dětí, jejich aktuálního rozvojového stavu i konkrétní životní a sociální situace – každé dítě má právo být jiné, mít jiné potřeby, rozvíjet a učit se svým tempem, podporujeme iniciativu, tvořivost a vlastní fantazii.

Co dětem ještě nabízíme?

 • Ve třídách zřízených del §16, odst.9 – práce dle strukturovaného režimu, spolupráce se ŠPZ, klinickým logopedem, přítomnost asistentů pedagoga, využití prvků práce dle programu Son-Rise, snoezelen místnost
 • Kroužky – doplňková nabídka –  zajišťované agenturami: Flétna, Angličtina, Sporťák
 • Kroužky – doplňková nabídka –  zajišťované vlastními zaměstnanci: Nadrámeček, Keramika, Hipoterapie – rehabilitační jízda na koních,  Canisterapie, Tvořínek, Muzikoterapie, Dramaťák.
 • Navíc: 2x ročně školy v přírodě, seznamování s prací na PC, pyžámkové noci ve školce, několikrát ročně jízda na koních přímo na zahradě mateřské školy, karnevaly, divadla, tematické výlety, Vánoční jarmark, výtvarné dílny pro rodiče s dětmi, Velký duhový osmiboj, společné soutěže pro rodiče a děti, zahradní slavnost na konci školního roku, společná setkání na zahradě s rodiči, besedy s prarodiči – jak to bylo tady dříve…..,pravidelná logopedie zajišťovaná zaměstnanci MŠ, speciální pedagog přímo ve školce, doučování češtiny…

Jsme zapojeni do projektů:

O školce

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Informace e-mailem

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Chci se zaregistrovat

Smart info

MŠ DUHA

O naší škole

Naše snažení směřuje k tomu, aby děti, které mateřskou školu opouštějí, byly osobnosti pokud možno jedinečné, vzhledem ke svému věku a individuálním možnostem co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, s vlastním rozumem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat. Chceme, aby z nich byli jedinci na své úrovni přizpůsobiví, odvážní a také zodpovědní, ochotní nejen přijímat, ale také dávat, schopní se dále rozvíjet, učit se všemu, co budou v životě potřebovat a aktivně čelit problémům, které život přináší.