MŠ DUHA
Mateřská školaDUHA

respekt – tolerance – jedinečnost

Na cestě k inkluzi propojujeme světy dětí zdravých a znevýhodněných. Každé dítě je u nás vítáno.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY:
čtvrtek 2.5. 8:00-12:00 a 13:00 - 17:00
pátek 3.5.  8:00 - 12:00
V TYTO TERMÍNY ODEVZDÁVÁTE VŠECHNY VYPLNĚNÉ A PEDIATREM POTVRZENÉ FORMULÁŘE

Změny zákona o daních z příjmů

Hlavním záměrem navrhované úpravy je vytvoření nového nástroje k umožnění návratu rodičů do pracovního procesu. Vzniká nová služba péče o dítě v dětské skupině - https://www.podnikatel.cz, spočívající v poskytování pravidelné péče o dítě mimo režim školských předpisů. Zákonem jsou stanoveny podmínky pro vznik dětské skupiny, stravovací i hygienické předpisy související s provozem takového zařízení.

Mimo hlavní cíl, tj. vznik nové služby obsahuje zmíněná novela také související změny zákona o daních z příjmů - https://www.podnikatel.cz. Osvobození nepeněžního plnění zaměstnancům formou možnosti použití zařízení péče o děti předškolního věku, daňovou uznatelnost nákladů na provoz dětské skupiny zaměstnavatelem a dlouho očekávanou slevu za umístění dítěte.

Sleva za umístění dítěte

V ustanovení § 35ba odst. 1 písm. g) zákona o daních z příjmů - https://www.podnikatel.cz je navržena nová sleva „za umístění dítěte“. Cílem změny je daňově podpořit rychlejší návrat rodiče pečujícího o děti předškolního věku na trh práce formou slevy na dani. Bude se ovšem vztahovat i na rodiče, kteří již na trhu práce jsou. Stejně tak není nezbytnou podmínkou pro uplatnění slevy ekonomická aktivita obou rodičů dítěte. Nová sleva na dani se poskytne za umístnění dítěte do zařízení péče o děti předškolního věku. Za zařízení péče o dítě předškolního věku lze pro účely zákona o daních z příjmů považovat jakékoliv zařízení zabývající se celodenní péčí o dítě předškolního věku. Např. dětská skupina, mateřská školka (registrovaná podle školského zákona, nebo i firemní, soukromá), dále jakékoliv jiné obdobné zařízení jako např. lesní školka, soukromé jesle, či dětské centrum v případě, že provozuje mateřskou školku s výjimkou zájmových kroužků (tyto mají vzdělávací charakter), upřesnil pro server Podnikatel.cz Michal Žurovec z ministerstva financí - https://www.mfcr.cz/.

Nové ustanovení § 35bb zákona o daních z příjmů
Podmínky poskytnutí slevy jsou podrobně popsány v novém ustanovení § 35bb zákona o daních z příjmů - https://www.podnikatel.cz – Sleva za umístění dítěte. 

  1. Výše slevy za umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v daném zdaňovacím období v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, pokud jím nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24 - https://www.podnikatel.cz.
  2. Slevu na dani lze uplatnit pouze, žije-li vyživované dítě s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti.
  3. Slevu lze uplatnit za vyživované dítě poplatníka, pokud se nejedná o vnuka nebo vnuka druhého z manželů. Za vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze slevu uplatnit pouze, pokud jsou v péči, která nahrazuje péči rodičů.
  4. Za každé vyživované dítě lze uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy stanovené pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou k počátku příslušného zdaňovacího období a neupravené s ohledem na odpracovanou dobu a další okolnosti, podle právních předpisů upravujících výši minimální mzdy (dále jen „minimální mzda“).
  5. Vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může slevu za umístění dítěte uplatnit ve zdaňovacím období jen jeden z nich.“

Z toho lze vyvodit následující:

  • Jedná se o výdaje prokazatelně vynaložené za umístění dítěte v předmětném zařízení v daném zdaňovacím období. Současně si poplatník (rodič) s příjmy podle § 7 zákona o daních z příjmů tyto částky nebude moci uplatnit jako daňový výdaj.
  • Daňová úleva bude náležet na vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti, tzn. na dítě vlastní, osvojené nebo v péči nahrazující péči rodičů a také na dítě druhého z manželů, s výjimkou vnuka (vnučky) nebo vnuka (vnučky) druhého z manželů. Jde o podporu rodičů. V případě vnuka nebo vnuka druhého z manželů bude moci prarodič uplatnit slevu za stejných podmínek, pouze pokud je dítě rozhodnutím příslušného orgánu svěřeno do péče nahrazující péči rodičů.
  • Sleva na dani se bude vztahovat na každé dítě umístěné ve zmíněném zařízení s tím, že výše slevy na každé z dětí bude limitována výší minimální mzdy platnou k 1. dni zdaňovacího období (pro rok 2014 se jedná o částku 8500 korun). Na totéž dítě si ji uplatní pouze jeden z rodičů obdobně, jako je tomu u daňového zvýhodnění.

Výdaje prokazatelně vynalože

Výdajem na slevu „za umístění dítěte“ není stravné.
Nabízí se otázka, co je vše myšleno „slevou za umístění dítěte“. Jedná se o školné (tzv. školkovné) nebo i stravné? Vysvětlení podal opět mluvčí ministerstva financí. Sleva na dani je koncipována jako uplatnění výdajů prokazatelně vynaložených za umístění dítěte v předmětném zařízení. Jedná se tedy fakticky o úhradu „za umístění“, která zpravidla není svázána se skutečným pobytem dítěte v zařízení, tzn., že se hradí, i pokud dítě do předmětného zařízení péče o dítě předškolního věku nedochází (např. z důvodu nemoci). Výdaj vynaložený za umístění dítěte lze tedy připodobnit ke školnému. Do výdajů za umístění dítěte tak nelze zahrnout výdaje související s pobytem v tomto zařízení, např. výdaje na stravování, uvedl Michal Žurovec.

Uplatnění slevy a průkaz

Slevu budou zaměstnaní rodiče uplatňovat ročně formou žádosti o roční zúčtování. K tomu bude potřeba prokázat, jakou částku vynaložili za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona. V ustanovení § 38l zákona o daních z příjmů - https://www.podnikatel.cz je doplněn způsob prokazování slevy. V ustanovení § 38l písm. f) zákona o daních z příjmů -  https://www.podnikatel.cz se definuje průkaz a jeho náležitosti, na základě kterého při ročním zúčtování záloh zaměstnaný rodič doloží u svého zaměstnavatele nárok na uplatnění slevy za umístění dítěte.

Potvrzení zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona o výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v těchto zařízeních bude obsahovat:

  1. jméno vyživovaného dítěte poplatníka a datum narození
  2. celkovou částku výdajů, kterou za něj v příslušném zdaňovacím období poplatník uhradil.

Sleva na dani a podnikající rodiče

V novele zákona se hovoří hlavně o zaměstnaných rodičích. Ale co podnikající rodiče a sleva za umístění dítěte? Slevu na dani bude moci uplatnit každý poplatník, který splní zákonem stanovené podmínky, tzn. bez ohledu na to, zda je poplatník zaměstnanec nebo např. podnikatel. Průkazy jsou zákonem o daních z příjmů stanoveny pouze pro zaměstnance uplatňujícího slevu v rámci ročního zúčtování záloh prováděného zaměstnavatelem. V případě poplatníků podávajících daňová přiznání se nárok na příslušnou slevu na dani bude prokazovat v obecném režimu dokazování podle daňového řádu. Jinými slovy i poplatník v rámci daňového přiznání bude prokazovat nárok na příslušnou slevu na dani, avšak zákon o daních z příjmů v takovém případě výslovně nestanoví formu takového důkazu. Z praktického hlediska tímto důkazem může být právě zmíněný průkaz (potvrzení), uzavřel mluvčí.

Přechodné opatření

Pokud účinnost tohoto zákona nastane v průběhu zdaňovacího období, vychází se pro výpočet slevy za umístění dítěte za toto zdaňovací období z výdajů za umístění dítěte za toto zdaňovací období. Je tedy zřejmé, že při schválení zákona s účinností v průběhu roku 2014  budou moci poplatníci roční slevu uplatnit již v tomto období.

MŠ DUHA

O naší škole

Naše snažení směřuje k tomu, aby děti, které mateřskou školu opouštějí, byly osobnosti pokud možno jedinečné, vzhledem ke svému věku a individuálním možnostem co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, s vlastním rozumem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat. Chceme, aby z nich byli jedinci na své úrovni přizpůsobiví, odvážní a také zodpovědní, ochotní nejen přijímat, ale také dávat, schopní se dále rozvíjet, učit se všemu, co budou v životě potřebovat a aktivně čelit problémům, které život přináší.