MŠ DUHA
Mateřská školaDUHA

respekt – tolerance – jedinečnost

Na cestě k inkluzi propojujeme světy dětí zdravých a znevýhodněných. Každé dítě je u nás vítáno.

Z důvodu celodenní odstávky vody ve středu 22. 5. 2024 bude po dohodě se zřizovatelem mateřská škola uzavřena.

Stanovy spolku rodičů

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE SE SPECIÁLNÍMI TŘÍDAMI DUHA, PRAHA 5 – KOŠÍŘE, TROJDÍLNÁ 1117, z. s.
Trojdílná 1117/18, Praha 5 – Košíře

I. Základní ustanovení

 • Spolek rodičů při Mateřské škole se speciálními třídami DUHA Praha 5 – Košíře, Trojdílná 1117, z. s. (dále jen „Spolek“) je dobrovolným spolkem rodičů, zákonných zástupců dětí a občanů se zájmem o výchovu dětí a práci Mateřské školy se speciálními třídami DUHA Praha 5 – Košíře, Trojdílná 1117  (dále jen „MŠ“), založeným v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.
 • Spolek je nepolitickou zájmovou organizací, zajišťující zájmy dětí při vzdělávání, výchově, rozvoji jejich osobnosti a taktéž pomáhá vytvářet podmínky pro jejich plné uplatnění v životě.
 • Spolek spolupracuje s MŠ, orgány samosprávy a státní správy i jinými společenskými organizacemi a veřejnými institucemi.
 • Spolek se ve své činnosti bude řídit programem samostatně zpracovaným pro každý školní rok a bude se v jeho průběhu snažit o realizaci tohoto programu.
 • Sídlo Spolku je v prostorách MŠ, které k tomuto účelu ředitelství MŠ v době konání schůzové činnosti Spolku určí.
 • Spolek používá název:

Spolek rodičů při Mateřské škole se speciálními třídami DUHA, Praha 5  – Košíře, Trojdílná 1117, z. s.

Spolek sídlí na adrese:
Trojdílná 1117/18, 150 00  Praha 5 – Košíře

II. Činnost a cíle Spolku

 • Společným zájmem členů spolku a hlavní činností spolku je spolupráce při vzdělávacím a výchovném působení rodiny, MŠ a dalších institucí a účinná dobrovolná pomoc MŠ  při plnění jejího poslání. Způsob provádění spolupráce s MŠ na základě těchto stanov bude dohodnut výborem s vedením školy.
 • Hlavní činnost Spolku je zaměřena zejména:
  a) na respektování práv, potřeb a zájmů dětí,
  b) na vytváření bezpečného a všestranně rozvíjejícího psychosociálního klimatu v rodinách i MŠ,
  c) na zohledňování vědeckých poznatků ve vzdělávání,
  d) na koordinaci a sjednocování vzdělávacího působení rodiny a MŠ,
  e) na vzájemnou spolupráci a podporu mezi rodiči a učiteli,
  f) na přispívání MŠ dobrovolnou pomocí svých členů, materiálními a finančními prostředky k zajištění činnosti školy a zlepšování školního prostředí,
  g) na zájmovou a odbornou činnost v MŠ,
  h) na mravní výchovu dětí,
  i) na výchovu dětí ke zdravému životnímu stylu,
  j) na předkládání podnětů a doporučení k činnosti MŠ v oblasti volnočasových aktivit dětí,
  k) na seznamování vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů, přičemž se podílí na jejich vyřizování.

III. Členství ve Spolku

 • Členem Spolku se může stát fyzická osoba, která je zákonným zástupcem dítěte, které bylo přijato k předškolnímu vzdělávání v MŠ (dále jen „rodič“), nebo osoba, která se chce aktivně podílet na činnosti Spolku.
 • Členství ve Spolku vzniká projevem vůle stát se členem Spolku, a to zejména:
  a) účastí na volbě členů Výboru Spolku,
  b) prvním zaplacením ročního členského příspěvku, přičemž zaplacením příspěvku za dítě se členy  Spolku stanou oba rodiče, pokud v tomto směru projeví svou vůli.
 • Členství ve Spolku zaniká:
  a) vystoupením člena ze Spolku
  b) vyloučením člena ze Spolku rozhodnutím Výboru Spolku,
  c) nezaplacením ročního členského příspěvku ani v náhradní lhůtě stanovené ve výzvě k zaplacení  Výborem Spolku.
 • Vystoupením člena ze Spolku zaniká členství ve Spolku doručením oznámení o vystoupení ze Spolku do sídla Spolku, popřípadě kterémukoliv členovi Výboru Spolku. 
 • Vyloučením člena ze Spolku zaniká členství ve Spolku doručením rozhodnutí Výboru Spolku o vyloučení ze Spolku dotčenému členovi.

IV. Práva a povinnosti členů Rady

 • Člen Spolku má právo:
  a) aktivně se podílet na činnosti Spolku,
  b) volit a být volen do Výboru Spolku,
  c) vznášet své návrhy, názory, náměty a připomínky, a osobně se zúčastnit projednávání svých  návrhů,
  d) účastnit se Shromáždění členů Spolku,
  e) informovat se o činnosti a hospodaření Spolku.

 

 • Člen Spolku je povinen:
  a) jednat v souladu se stanovami Spolku,
  b) platit členský příspěvek ve výši, termínu a způsobem schváleným Shromážděním členů Spolku,
  c) spolupracovat při realizaci cílů Spolku,
  d) zdržet se jakéhokoliv jednání, jímž by byla poškozena pověst a dobré jméno organizace.

V. Členský příspěvek

 • Členové Spolku jsou povinni platit roční členský příspěvek. Výše členského příspěvku se může krátit v závislosti na okamžiku vzniku členství v průběhu školního roku.
 • Výši, splatnost a způsob zaplacení členského příspěvku schvaluje Shromáždění členů Spolku na návrh Výboru Spolku.
 • Zánikem členství ve Spolku nevzniká členovi Spolku nárok na vrácení ani části zaplaceného členského příspěvku.  

VI. Organizační struktura Spolku

Orgány Spolku jsou:
a) Shromáždění členů Spolku,
b) Výbor Spolku

VII. Shromáždění členů Spolku

 • Nejvyšším orgánem Spolku je Shromáždění členů Spolku (dále jen „Shromáždění“), které schvaluje každoročně výši členského příspěvku (dále jen „příspěvek“) na daný školní rok, splatnost a způsob jeho úhrady, personální složení Výboru Spolku, vyjadřuje se k plánu činnosti Spolku, ke zprávám o činnosti Spolku, ke změně stanov, a podává podněty či návrhy na změnu fungování Spolku.
 • Zasedání Shromáždění se koná nejméně jednou ročně a může se uskutečnit v rámci třídních schůzek MŠ.
 • Shromáždění je usnášeníschopné, účastní-li se jejího zasedání alespoň třetina všech členů Spolku. Shromáždění rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů Spolku. Každý člen má při rozhodování jeden hlas. Hlasy členů jsou si rovny.

VIII. Výbor Spolku

 • Statutárním orgánem Spolku je Výbor Spolku (dále jen „Výbor“), který je složen výhradně z členů Spolku. Členství ve Výboru je neplacené.
 • Výbor se skládá ze 3 volených členů. Návrh na člena Výboru může předložit jakýkoliv člen Spolku. Členové Výboru jsou voleni Shromážděním na období tří let s tím, že funkční období jednotlivých členů Výboru může být rozhodnutím Shromáždění opakovaně prodlouženo. Shromáždění může rozhodnout o odvolání člena Výboru.
 • Členové Výboru jsou:
  a) předseda
  b) místopředseda
  c) účetní (pokladník)
 • Výbor je odpovědný Shromáždění
 • Předseda Výboru zastupuje Spolek navenek. Předseda může písemně pověřit místopředsedu či jiného člena Výboru k jednání za Spolek. Předseda má právo svou plnou moc kdykoliv odvolat či omezit rozsah pověřeného oprávnění. Za Spolek jedná předseda samostatně. Podepisování  za Spolek se děje tak, že k názvu Spolku připojí předseda své jméno, příjmení, označení předseda a svůj podpis.
 • Výbor projednává a zajišťuje realizaci plánu činnosti Spolku, navrhuje změny stanov, sestavuje rozpočet na roční období, předkládá Shromáždění roční zprávu o činnosti a hospodaření, navrhuje Shromáždění výši členského příspěvku, splatnost a způsob jeho úhrady ke schválení. Schůzi Výboru se schází nejméně jednou ročně. Schůzi svolává podle potřeby předseda Spolku nebo jím pověřený  člen Výboru. Schůze Výboru se může zúčastnit každý člen Spolku, projeví-li o to zájem.

IX. Hospodaření

 • Majetek Spolku tvoří zejména:

a) členské příspěvky individuálních členů Spolku,
b) dary sponzorů,
c) dobrovolné dary členů Spolku,
d) dotace a granty.

 • Výdaje jsou určeny zejména pro materiální a finanční pomoc MŠ.
 • Finanční prostředky jsou uloženy na jediném účtu u zvoleného peněžního ústavu, který určí Výbor.
 • Se svým majetkem Spolek hospodaří samostatně podle zákonných předpisů a rozpočtu Spolku.. Za hospodaření Spolku a vedení účetnictví Spolku odpovídá Výbor.
 • Právo disponovat s finančními prostředky má pouze účetní (pokladník).
 • V případě zániku Spolku připadne veškerý majetek a finanční prostředky školce.

X. Závěrečná ustanovení 

 • Stanovy jsou závazné pro všechny členy a orgány Spolku.
 • Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení.
 • O zániku Spolku rozhoduje Shromáždění absolutní většinou hlasů všech svých členů.

Stanovy byly schváleny Shromážděním v Praze dne 1.9.2016.

MŠ DUHA

O naší škole

Naše snažení směřuje k tomu, aby děti, které mateřskou školu opouštějí, byly osobnosti pokud možno jedinečné, vzhledem ke svému věku a individuálním možnostem co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, s vlastním rozumem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat. Chceme, aby z nich byli jedinci na své úrovni přizpůsobiví, odvážní a také zodpovědní, ochotní nejen přijímat, ale také dávat, schopní se dále rozvíjet, učit se všemu, co budou v životě potřebovat a aktivně čelit problémům, které život přináší.